XTPL rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach oferty akcji serii V

XTPL, globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla rynku elektroniki nowej generacji, rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach oferty akcji serii V. Spółka kierować będzie ofertę objęcia łącznie do 275.000 akcji zwykłych na okaziciela serii V w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów na zasadach przewidzianych w uchwale emisyjnej. Cena emisyjna jednej akcji serii V zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, który planowo potrwa do 22 czerwca 2023 roku. Uchwała emisyjna przewiduje, na zasadach w niej określonych, umożliwienie Akcjonariuszom posiadającym co najmniej 0,5% akcji w kapitale zakładowym Spółki na koniec dnia rejestracji na NWZA, które odbyło się 12 czerwca, możliwość objęcia akcji serii V umożliwiającą utrzymanie dotychczasowego udziału. W całym procesie Spółkę wspiera cc group – Doradca IR i Doradca Finansowy, a Firmą Inwestycyjną i Zarządzającym Księgą Popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A.

W maju br. XTPL ogłosił plan 10-krotnego zwiększenia przychodów, do 100 mln zł w 2026 roku, a potencjał średniorocznych przychodów z wszystkich 9 rozwijanych obecnie projektów przemysłowych szacuje na ok. 400 mln zł. Aby go zrealizować, zamierza przeprowadzić inwestycje w kwocie ok. 60 mln zł w latach 2023-2026, mających zintensyfikować i przyspieszyć rozwój Spółki m.in. zwiększając zdolności produkcyjne, wspierając działania sprzedażowe oraz prace z zakresu B+R. W ramach zaplanowanych inwestycji XTPL planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji akcji, a pozostała część finansowania ma pochodzić głównie z środków własnych w ramach działalności operacyjnej, grantów i finansowania dłużnego.

– Rozpoczynamy ofertę publiczną akcji serii V skierowaną do inwestorów wybranych przez Zarząd, która w przypadku jej powodzenia powinna znacząco przyspieszyć etap skalowania naszego biznesu po udanym, kilkuletnim okresie ewaluacji technologii XTPL i rynkowym potwierdzeniu jej wysokiego potencjału do generowania wartości dodanej dla klientów końcowych – globalnych producentów elektroniki nowej generacji. Pierwsze wdrożenie na skalę przemysłową zamierzamy zrealizować do końca 2024 roku, a sukces przejścia z danym partnerem przez wszystkie etapy testów i rozpoczęcie produkcji urządzeń z zaszytą w środku technologią XTPL sprawi, że jako Spółka znajdziemy się w zupełnie innym miejscu rozwoju. Poza finansowym aspektem, wzrośnie nasza pozycja na międzynarodowej arenie i wierzę, że przekujemy to w jeszcze więcej kolejnych wdrożeń przemysłowych – na chwilę obecną rozwijamy łącznie 9 perspektywicznych projektów, z czego 4 są na zaawansowanym etapie, a w 3 budujemy już lub wkrótce rozpoczniemy budowę prototypowego urządzenia przemysłowego z dostarczonym przez nas modułem drukującym, najważniejszym komponentem maszyny do jej ostatecznych testów. Zamierzamy do 2026 roku zwiększyć sprzedaż do 100 mln zł, natomiast w naszej branży trudno jest wyznaczyć potencjalny sufit dla przychodów w momencie kiedy rozwiązanie XTPL stanie się jednym ze standardów przy produkcji na skalę przemysłową elektroniki nowej generacji, a do tego właśnie dążymy. Potencjalne wdrożenie przemysłowe we wszystkich 9 projektach nad którymi pracujemy, pozwoliłoby według naszych szacunków osiągnąć poziom 400 mln zł średniorocznych przychodów komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych o wysokim potencjale do generowania strumieni przychodów, wspieranych pracami B+R oraz ochroną IP dla zachowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące prąd elektryczny. Spółka posiada na zaawansowanych etapach rozwoju 4 projekty nakierowane na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, które obejmują wszystkie 3 strategiczne dla Spółki obszary: zaawansowane płytki PCB, półprzewodniki oraz wyświetlacze. Klientami końcowymi są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. wiodący producent półprzewodników z Tajwanu, jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display) z Korei Płd. oraz notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA.

– Potwierdzenia wysokiego potencjału technologii XTPL jakie uzyskaliśmy dotąd od globalnych podmiotów, będących wiodącymi producentami elektroniki nowej generacji, stanowiły ważny czynnik, który zdecydował o przyspieszeniu rozwoju Spółki i przygotowaniu programu inwestycyjnego na lata 2023-2026 na kwotę około 60 mln zł. W celu obsłużenia spodziewanych strumieni przychodów w kolejnych latach, jakie generować będą wszystkie trzy rozwijane przez nas linie biznesowe, z czego wdrożenia przemysłowe będą kontrybuować do wyniku w największym stopniu, planujemy inwestycje w trzy strategiczne obszary: sprzedaż, produkcję oraz badania i rozwój. Zamierzamy m.in. otworzyć 3 centra sprzedażowe w kluczowych lokalizacjach dla rynku elektroniki drukowanej i wzmocnić działania marketingowe. Podniesiemy zdolność produkcyjną dla modułów przemysłowych do ok. 100 szt. rocznie i kilkukrotnie podniesiemy możliwość obsługi zamówień naszych urządzeń DPS – do poziomu kilkudziesięciu szt. rocznie. Zamierzamy także kontynuować prace nad rozwojem obecnych oraz przyszłych produktów, które zapewnią nam przewagę konkurencyjną w długim terminie, wykraczającym poza rok 2026. Większość inwestycji zostanie sfinansowana dzięki środkom pozyskanym z oferty publicznej akcji, a za pozostałą część odpowiadać będzie przede wszystkim bieżąca działalność operacyjna, granty i finansowanie dłużne. Chcemy utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów i usług, która będzie widoczna przy porównywaniu naszych wyników rok do roku za okres całych 12 miesięcy – mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

W 2022 roku XTPL wygenerował 12,8 mln zł przychodów, blisko 3x więcej w ujęciu rok do roku, z czego przychody ze sprzedaży produktów i usług przekroczyły poziom 10,0 mln zł i dokonały skokowego, blisko 5-krotnego wzrostu względem 2,1 mln zł osiągniętych w 2021 roku. Oznacza to niemal 80% udział w przychodach ogółem sprzedaży komercyjnej, za pozostałą część odpowiadają pozyskiwane dotacje. EBITDA w całym 2022 roku, przy wyłączeniu kosztu programu motywacyjnego, zanotowała dodatni poziom i wyniosła 0,4 mln zł, rosnąc o 4,9 mln zł w ujęciu rok do roku. Osiągnięte wyniki przełożyły się na istotne zredukowanie straty netto, o blisko 4,5 mln zł, dzięki czemu strata za 2022 rok wyniosła -2,1 mln zł w porównaniu do -5,7 mln zł w 2021 roku. Przepływy pieniężne netto zanotowały dodatni poziom i wyniosły 1,5 mln zł, notując wzrost o 7,3 mln zł w ujęciu rok do roku, z czego przepływy z działalności operacyjnej osiągnęły 4,7 mln zł, wzrost o 8,5 mln zł rok do roku. Saldo gotówki Spółki na dzień 31.12.2022 wzrosło do 6,0 mln zł.

XTPL od początku działalności realizuje starannie opracowaną politykę ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, posiadając 7 przyznanych patentów i łącznie 26 zgłoszonych wniosków patentowych od września 2019 roku do czerwca 2023 roku.

W 2022 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wyniosła 51 mld USD (+8% r/r), a w 2026 roku prognozowana jest na poziomie 66 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2022-2026 na poziomie 7%.

Opisana oferta publiczna obejmuje do 275.000 akcji zwykłych na okaziciela serii V emitowanych przez Spółkę i będzie prowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, a oferty objęcia akcji serii V zostaną skierowane do inwestorów wybranych przez Zarząd Spółki. Proces Budowania Księgi Popytu rozpocznie się 13 czerwca, a jego zakończenie planowane jest na 22 czerwca 2023 roku.

 

POBIERZ ARTYKUŁ

Read more