Instytucje Rynku Kapitałowego

Giełda Papierów Wartościowych

Rynek regulowany, na którym dokonuje się transakcji kupna-sprzedaży instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu; przede wszystkim zbywalnych papierów wartościowych (np. akcji, obligacji) oraz instrumentów pochodnych (np. kontraktów terminowych i opcji).

Zobacz online

InfoStrefa

Spółka należąca do Polskiej Agencji Prasowej i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Misją spółki jest wspieranie podmiotów działających na polskim rynku kapitałowym w obszarze komunikacji i relacji inwestorskich oraz w aktywnej komunikacji z inwestorami i akcjonariuszami, przyczyniając się do zwiększenia wartości spółek i budowania pozytywnego wizerunku.

Zobacz online

Komisja Nadzoru Finansowego

Instytucja sprawująca nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości.

Zobacz online

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Akcjonariuszami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. są w równych częściach: Skarb Państwa (reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Narodowy Bank Polski.

Zobacz online

Narodowy Bank Polski

Bank Centralny Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Zobacz online

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek.

Zobacz online