Rada Nadzorcza

Zgodnie z §17 Statutu Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Szczegółowe kompetencje i obowiązki członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej.

Lp.Imię i nazwiskoFunkcja w RNPoczątek obecnej kadencjiKoniec obecnej kadencji
1Wiesław RozłuckiPrzewodniczący RN2020 r.2023 r.
2Bartosz WojciechowskiWiceprzewodniczący RN2020 r.2023 r.
3Herbert WirthCzłonek RN2020 r.2023 r.
4Piotr LembasCzłonek RN2020 r.2023 r.
5Beata Turlejska-ZduńczykCzłonek RN2020 r.2023 r.

Dr Wiesław Rozłucki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Spełnia kryterium niezależności *

Rok urodzenia: 1948

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), stypendysta British Council w London School of Economics, doktor geografii ekonomicznej Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1973-1990 pracownik naukowy w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Był również Sekretarzem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Unii Geograficznej. Od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi – najpierw jako doradca Ministra Finansów, a następnie jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 1994 członek Komisji Papierów Wartościowych. W latach 90. zasiadał w Radzie ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie RP.

Od 1991 r. do 2006 r. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Był członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) oraz Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Obecnie jest przewodniczącym rady nadzorczej Banku BPH S.A. Pełni również funkcje prezesa zarządu Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, a także Rady Programowej Harvard Business Review Polska. Prowadzi też indywidualną działalność doradczą. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim odznaczeniem L’Ordre National du Merite.

 

Dr Bartosz Wojciechowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Rok urodzenia: 1980

Absolwent studiów prawniczych i psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2018 r. rozpoczął aplikację rzecznikowską.

Adwokat i pracownik naukowo-dydaktyczny. Bartosz Wojciechowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą BWW Kancelaria Adwokacka. Od kilkunastu lat świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców indywidualnych, spółek osobowych i spółek kapitałowych z branży handlowej, przemysłowej, informatycznej, kosmetycznej i wydawniczej.

W przeszłości pełnił funkcję członka i przewodniczącego rady nadzorczej Kubara Investment House S.A., od marca 2015 r. jest przewodniczącym rady nadzorczej Kubara Lamina S.A. z siedzibą w Piasecznie.

Nie jest i nigdy nie był wspólnikiem, akcjonariuszem, ani członkiem organów spółek powiązanych kapitałowo z Emitentem czy świadczących usługi lub realizujących dostawy na jego rzecz. Nigdy też nie świadczył usług i nie realizował dostaw na rzecz Emitenta.

Prof. dr hab. inż. HERBERT WIRTH

Członek Rady Nadzorczej

Rok urodzenia: 1956

Prof. dr hab. inż Herbert Wirth jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Geologii i Eksploracji. Ukończył studia podyplomowe w obszarze geologii górniczej i inżynierskiej na Politechnice Wrocławskiej oraz dotyczące zarzadzania projektami w The George Washington University School Business and Public Management.

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania globalnym przedsiębiorstwem.
W latach 2009-2016 Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., największego na świecie producenta srebra i ósmego globalnego producenta miedzi. Wcześniej, od 1998 roku piastował szereg funkcji kierowniczych w KGHM, w tym był Dyrektorem ds. Business Development i Menadżerem ds. Badań i Analiz Geologicznych.

Obecnie, pracuje jako Profesor na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Ekologii Politechniki Wrocławskiej. Jest członkiem zarządu europejskiej organizacji EIT Raw Materials, wiceprezydentem stowarzyszenia Pracodawców RP, członkiem Polskiej Akademii Nauk i Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk.

Prof. Herbert Wirth dysponuje szeregiem certyfikatów i uprawnień związanych z zarządzaniem środowiskowym  i jakością. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Autor i współautor szeregu artykułów naukowych, publikacji i książek z obszaru geologii, zarządzania zasobami i ekonomiki przedsiębiorstw górniczych.

Beata Turlejska-Zduńczyk

Członek Rady Nadzorczej

Rok urodzenia: 1978

Partner Zarządzający w Funduszu Leonarto. Odpowiada za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu. Magister ekonomii w dziedzinie finansów, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Fundusz Leonarto to zamknięty wehikuł inwestycyjny zbudowany z udziałów w 18. wyselekcjonowanych spółkach technologicznych (telemedycyna, biologia molekularna, biotechnologia, nanotechnologia, przemysł kosmiczny, HrTech, FinTech, AI + deep learning, sense and avoid, Unmanned Aerial Vehicle).

Piotr Lembas

Członek Rady Nadzorczej

Spełnia kryterium niezależności *

Rok urodzenia: 1989

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Następnie zdobył tytuł magistra na kierunku Master Studies in Finance – program partnerski CFA. Posiada licencję Chartered Financial Analyst (CFA),  numer 200403.

Od 2017 r. jest partnerem zarządzającym w P&V Sp. z o.o. sp.k. – spółce doradczej świadczącej usługi doradztwa transakcyjnego. Odpowiada za prowadzenie projektów doradczych z zakresu pozyskania finansowania dla podmiotów na wczesnym etapie rozwoju. Ponadto jest współzałożycielem oraz prezesem zarządu w RacoCars sp. z o.o. (działającej pod marką Indigo Tech), podmiocie działającym w branży infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, oferującym kompleksowe portfolio produktów i usług dla nieruchomości komercyjnych.

Wcześniej, w latach 2013-2015, Piotr Lembas pracował w EY Corporate Finance jako starszy konsultant oraz w Adiuvo Investments jako starszy analityk finansowy (2015-2017), realizując projekty z zakresu wycen przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.

Pan Piotr Lembas nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

Konflikt interesów i powiązania

W odniesieniu do żadnego Członka Zarządu ani Członka Rady Nadzorczej nie występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów pomiędzy ich interesem osobistym, a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki, w tym związane z pełnieniem przez nich funkcji w innych podmiotach gospodarczych o charakterze konkurencyjnym wobec Spółki.

Prezes Zarządu Filip Granek jest kuzynem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Bartosza Wojciechowskiego.

Nie istnieją żadne inne powiązania rodzinne pomiędzy Członkami Zarządu lub Członkami Rady Nadzorczej oraz pomiędzy Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej.

 

* Zgodnie ze szczegółowymi zasadami II.Z.6 i II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Lista zasad przestrzeganych przez Emitenta znajduje się TUTAJ

KOMITET AUDYTU

Rada Nadzorcza ustanowiła w Spółce Komitet Audytu , działając na podstawie art. 128 ust 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności czynności wymienione w art. 130 Ustawy o Biegłych Rewidentach, w tym:

  • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, oraz
  • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń KNF wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej.

Zasady działania Komitetu Audytu określone zostały w „Regulaminie Komitetu Audytu XTPL S.A.”, przyjętym przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 5/06/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku.

Komitet Audytu skład się z 3 (trzech) członków. Na Datę Prospektu członkami Komitetu Audytu są:

Lp.Imię i nazwiskoPełniona funkcja w ramach Komitetu AudytuDodatkowe informacje dotyczące członków Komitetu Audytu
1Piotr LembasPrzewodniczący Komitetu AudytuPosiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach. Jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowość oraz posiada tytuł CFA. Przez blisko dwa lata pracował w dziale finansowym Grupy Adiuvo Investments S.A., gdzie wspierał dyrektora finansowego w zakresie opracowania sprawozdań finansowych na potrzeby wypełniania obowiązków podmiotów notowanych na GPW. Spełnia kryterium niezależności *
Wiesław RozłuckiCzłonek Komitetu AudytuPosiada wiedzę i umiejętności w obszarze rynku kapitałowego. Od 1991 r. do 2006 r. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPH. Spełnia kryterium niezależności *
3Herbert WirthCzłonek Komitetu AudytuProfesor Herbert Wirth posiada wiedzę z branży technologii materiałowych (magister inżynier, doktor, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz aktualny profesor Politechniki Wrocławskiej) oraz branży dotyczącej zarządzania (studia podyplomowe z zarządzania projektami m.in. na George Washington University School Business and Public Management). Profesor Herbert Wirth posiada również umiejętności zarówno w branży technologii materiałowych, jak i handlu międzynarodowego oraz zarządzania globalnym przedsiębiorstwem (m.in. podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KGHM). Ponadto posiada doświadczenie w zakresie badań i rozwoju - pełnił m.in. funkcje menedżerskie w Centrum Badawczo - Rozwojowym Miedzi Cuprum sp. z o.o., a także Dyrektora ds. Rozwoju i Zarządzania Projektami w KGHM). Spełnia kryterium niezależności *

* Zgodnie z art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej