Prospekt Emisyjny

Dopuszczenie akcji XTPL S.A. do obrotu na rynku regulowanym GPW

Prosimy o uważne przeczytanie przedstawionych poniżej warunków dostępu do strony internetowej i zamieszczonych na niej informacji.

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Materiałów. Materiały mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z ubieganiem się przez XTPL S.A. („Spółka”) o dopuszczenie i wprowadzenie („Dopuszczenie”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 1.695.220 akcji, tj.:

 • 670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 • 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 • 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 • 198.570 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 • 19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 • 19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 • 68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 • 68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 • 10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
 • 5.150 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
 • 10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
 • 140.020 akcji zwykłych na okaziciela serii L,
 • 155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Dopuszczeniu jest prospekt emisyjny Spółki (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi) („Prospekt”), zatwierdzony w dniu 25 stycznia 2019 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, który został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.xtpl.com) oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej firmy inwestycyjnej (www.bossa.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym na potrzeby Dopuszczenia – informacje o Spółce, akcjach Spółki także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Prospekt nie stanowi oferty publicznej akcji, zaproszenia do oferty sprzedaży, zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki ani rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe Spółki nie zostały zarejestrowane i zatwierdzone, ani nie są przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Elektroniczna wersja Prospektu emisyjnego publikowana jest zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm) na stronie internetowej.

Na niniejszej stronie internetowej mogą także zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej: (i) nie podlegają, nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji, (ii) nie są skierowane do osób definiowanych jako „U.S. Person” oraz do osób (podmiotów), które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Ustawa Amerykańska”), (iii) nie są skierowane do osób (podmiotów) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii lub Australii lub na obszarze innej jurysdykcji, w której dostęp do Materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie odnośnych przepisów obowiązującego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie Materiałów zamieszonych na tej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Materiałami z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Poprzez wybór poniższej opcji „Dalej”, potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami, akceptuję ich treść oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej Materiałów.

Prospekt emisyjny

Pobierz

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej