Informacje Ogólne

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Spółka XTPL działa w segmencie nanotechnologii. Firma rozwija i komercjalizuje innowacyjną w skali globalnej, platformową technologię, chronioną przez międzynarodowe zgłoszenia patentowe, która umożliwia ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Metoda XTPL jest przełomowa. Decyduje o tym unikatowe połączenie kilku cech: jest to metoda addytywna – pozwalająca na znaczne oszczędności czasu oraz materiału, umożliwiająca wykorzystanie zalet druku – takich jak skalowalność, efektywność kosztowa, prostota i szybkość – do produkcji zaawansowanych urządzeń dzięki niespotykanej dotąd precyzji oraz bez konieczności użycia pola elektrycznego. Ze względu na swój platformowy charakter, rozwiązanie to znajdzie zastosowanie w szeroko rozumianej branży elektroniki drukowanej.

Obecnie Spółka koncentruje się na komercjalizacji technologii w wybranych polach aplikacyjnych. Pierwszym są wyświetlacze – tu XTPL zamierza zaoferować w pierwszej kolejności technologię naprawy defektów (ang. open defect repair) struktur przewodzących odpowiedzialnych między innymi za występowanie tzw. martwych pikseli, powstających w matrycach wysokorozdzielczych wyświetlaczy jeszcze na etapie produkcji. W kolejnych krokach Spółka planuje dostarczyć tej branży rozwiązania umożliwiające znaczące podniesienie rozdzielczości nowej klasy wyświetlaczy oraz pozwalające na wytwarzanie wyświetlaczy na giętkich podłożach.

Drugim potencjalnym polem aplikacyjnym dla XTPL jest rynek inteligentnego szkła (ang. smart glass). Jest to szkło zmieniające swoją przejrzystość w zależności od warunków panujących na zewnątrz.

XTPL zamierza rozwinąć dla tego sektora rozwiązanie, które umożliwi znaczne skrócenie czasu takiej konwersji, co pozwoli na znaczną poprawę cech użytkowych tego typu produktów, a także może otworzyć dla tej branży nowe, nie obsługiwane dotychczas segmenty rynkowe.

Trzecim, rozwijanym od I kwartału 2020 roku obszarem jest branża półprzewodnikowa. Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie tworzenia ultraprecyzyjnych połączeń przewodzących dla elementów półprzewodnikowych obecnych w urządzeniach oświetleniowych z jednym ze światowych liderów tego rynku. Branża oświetleniowa od wielu lat zmierza w stronę coraz większego wykorzystania emitujących światło materiałów półprzewodnikowych, które przetwarzają energię elektryczną na światło. Wykorzystuje się je w oświetleniu LED i OLED. XTPL może mieć w tym zakresie znaczącą rolę do odegrania.

W dalszej perspektywie Spółka zamierza rozwijać swoje rozwiązanie dla kolejnych segmentów rynku. Technologia XTPL może zostać wdrożona we wspomnianej branży półprzewodników, również jako poszukiwana przez rynek alternatywa dla fotolitografii, a także m.in. ułatwić produkcję innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych, zaawansowanych płytek PCB, funkcjonalnych i efektywnych biosensorów, czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Rewolucja technologiczna, w której istotną rolę ma odegrać Spółka, polega na umożliwieniu produkcji złożonych i skomplikowanych urządzeń elektronicznych za pomocą tanich i skalowalnych metod druku.

MODEL BIZNESOWY

XTPL jest dostawcą zaawansowanej technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów, którą rozwija i komercjalizuje w sposób dedykowany do konkretnego pola aplikacyjnego, stosując wybrany model:

Licencjonowanie

spółka opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie technologiczne, które licencjonuje partnerowi, tworzącemu na jej bazie urządzenia umożliwiające zastosowanie technologii w przemyśle; przychodem spółki w tym przypadku są opłaty licencyjne bazujące na sprzedaży urządzeń, w których wdrożono opracowaną technologię;

 

Partnerstwo strategiczne

spółka opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie technologiczne i komercjalizuje je we współpracy z partnerem strategicznym, z którym zawiera umowę np. typu joint venture; zadania komercjalizacyjne dzielone są między partnerów zgodnie z posiadanymi kompetencjami i potencjałem; spółka uczestniczy w takim przypadku w zyskach ze wspólnego przedsięwzięcia.

Optymalny model biznesowy jest wybierany przez spółkę w zależności od specyfiki pola aplikacyjnego, do którego kieruje ona swoją ofertę.

Na obecnym etapie XTPL prowadzi rozmowy biznesowe z dwoma grupami zainteresowanych partnerów. Bezpośredni potencjalni klienci spółki to producenci maszyn stanowiących wyposażenie dedykowanych dla danego sektora przemysłu linii produkcyjnych. Urządzenia te są kupowane i wdrażane na liniach produkcyjnych u klientów końcowych. Są nimi finalni producenci zaawansowanej elektroniki (np. wyświetlaczy). Obie te grupy podmiotów są istotne dla XTPL, ze względu na konieczność pozyskania jak najpełniejszej informacji dotyczącej wymagań jakie musi spełnić technologia spółki, by mogła być efektywnie wdrożona w systemy partnerów.

HISTORIA

XTPL powstało w 2015 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem założycieli była komercjalizacja przełomowej technologii wytwarzania ultracienkich przewodzących linii metalicznych.

 

 

2016

W pierwszym okresie działalności utworzono laboratorium z unikalną infrastrukturą, gdzie w trakcie pięciu miesięcy intensywnych prac badawczo rozwojowych, zespół Spółki osiągnął zdolność kontrolowania procesu drukowania ultracienkich linii przewodzących – kilkudziesięciokrotnie węższych niż dostępne na rynku w tamtym czasie. Ten przełom technologiczny pozwolił Spółce na złożenie marcu 2016 roku pierwszego wniosku patentowego obejmującego metodę druku XTPL oraz formułę nanotuszu.

2017

21 lutego 2017 roku, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 02/02/2017 podjęto decyzję o dokonaniu podziału (splitu) akcji Spółki bez obniżania kapitału zakładowego Spółki, poprzez zamianę wartości nominalnej akcji na wartość 0,10 PLN.

2018

Od I kwartału 2018r. nastąpiło znaczne przyśpieszenie działań w zakresie rozwoju biznesu, opracowano wstępny projekt PoC (Proof of Concept) dla sektora zabezpieczeń antypodróbkowych i w zakresie druku kropek kwantowych, a także zaawansowany projekt PoC dla sektora naprawy zerwanych połączeń metalicznych i półprzewodników.

2019

25 stycznia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Emitenta sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 1 695 220 istniejących akcji Emitenta serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M.

2020

21 stycznia 2020 roku XTPL oraz OSRAM Opto Semiconductors Gmbh podpisały umowę, inicjującą ewaluację technologii Spółki w zakresie tworzenia ultraprecyzyjnych połączeń przewodzących dla elementów półprzewodnikowych obecnych w urządzeniach oświetleniowych. Niemiecka spółka będąca stroną umowy należy do globalnego koncernu OSRAM  – jednego z trzech największych producentów sprzętu oświetleniowego na świecie. Realizacja umowy ma na celu potwierdzenie parametrów technologii rozwijanej i komercjalizowanej przez XTPL oraz ocenę możliwości zaimplementowania jej do procesów produkcyjnych OSRAM.

2015

Q IV

Potwierdzenie laboratoryjne działania technologii

2016

Q I

Złożenie wniosku patentowego

Q II

 • Podpisanie pierwszych listów intencyjnych
 • Przekształcenie XTPL w spółkę akcyjną

Q III

 • Otwarcie nowego laboratorium na terenie kampusu Wrocław – Pracze
 • Sformowanie unikalnego, multidyscyplinarnego zespołu naukowo-technologicznego

2017

marzec

Uzyskanie zwiększonej dokładności drukowania linii (poniżej 100 nanometrów)

kwiecień

Zakończenie budowy prototypu drukarki XTPL

Maj

Prezentacja prototypu drukarki na targach elektroniki drukowanej IDTechExPrinted Electronics w Berlinie i uzyskanie prestiżowej branżowej nagrody Technical Development Manufacturing Award przyznawanej przez przedstawicieli przemysłu elektroniki drukowanej

czerwiec

Podpisanie listu intencyjnego z Wise Device Inc. – światowym liderem w dziedzinie rozwoju automatyki do mikroskopii przemysłowej

lipiec

 • Oferta publiczna Akcji serii M, w wyniku której Spółka pozyskała 10.230.000 PLN brutto
 • Udział w ofercie publicznej Akcji serii M niemieckiego funduszu inwestycyjnego Acatis poprzez podmiot Universal-Investment GmbH

wrzesień

 • Debiut w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
 • Wejście do akcjonariatu funduszu inwestycyjnego z Niemiec Heidelberger Beteiligungsholding AG

listopad

 • Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii najlepszy polski startup w ramach nominacji przyznanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • Rozwinięcie nowego obszaru zastosowania dla rozwijanej technologii – naprawy zepsutych połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach elektronicznych

grudzień

 • Ogłoszenie planu przejścia na rynek główny GPW
 • Zawarcie umowy dotacji dla projektu demonstracyjnych prototypów drukarki laboratoryjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

2018

kwiecień

Powołanie do Rady Nadzorczej Wiesława Rozłuckiego – byłego prezesa i współtwórcę warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

maj

Wyróżnienie nagrodą za jedną z najbardziej obiecujących technologii spośród uczestników I-Zone (strefa innowacji) w ramach Display Week w Los Angeles

czerwiec

Utworzenie międzynarodowej Rady Doradczej, której pierwszym członkiem został Harold Hughes

lipiec

Do Rady Doradczej XTPL dołącza Amir Nayyerhabibi

wrzesień

 • Pozyskanie 1 mln EUR w wyniku prywatnej emisji skierowanej do niemieckiego funduszu Acatis Investment GmbH
 • Pozyskanie 1,05 mln EUR w wyniku prywatnej emisji skierowanej do niemieckiego funduszu Heidelberger Betailungsholding AG

listopad

Filip Granek wygrywa konkurs EY Przedsiębiorca Roku!

grudzień

XTPL otwiera ranking najlepszych inwestycji w 2018 roku

2019

signing

luty

 • Założenie spółki zależnej XTPL Inc. w Dolinie Krzemowej, USA
 • Debiut XTPL S.A. na głównym parkiecie GPW

maj

Hiroshi Menjo dołączył do Zarządu XTPL Inc.

lipiec

Pozyskanie 10 mln zł. w wyniku emisji akcji serii S

sierpień

Podjęcie decyzji o licencjonowaniu technologii XTPL na rynku wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów (ang. open defect repair)

wrzesień

XTPL prognozuje istotny wzrost chmury patentowej

listopad

 • Podpisanie umowy uruchamiającej ewaluację technologii XTPL przez BOE – światowego lidera w produkcji nowoczesnych wyświetlaczy
 • Memorandum o współpracy z koreańskim HPK Inc. otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji biznesowych

2020

styczeń

Herbert Wirth nowym członkiem Rady Nadzorczej XTPL S.A.

luty

Podpisanie umowy TEA (Technology Evaluation Agreement) z firmą Sozhou Cowin Laser Technology Co Ltd z siedzibą w Chinach

marzec

XTPL zrealizowało trzy transakcje sprzedaży nanotuszu opartego na nanocząstkach srebra

czerwiec

 • XTPL zostało nagrodzone w konkursie Złota Strona Emitenta XIII w kwalifikacji „Najlepszy serwis IR” w kategorii „spółki małe” organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG).
 • Rada Nadzorcza XTPL S.A. z dniem 30 czerwca 2020 roku powołała do zarządu spółki Jacka Olszańskiego, od października 2018 roku pełniącego w firmie rolę kierownika finansowego oraz Beatę Turlejską, Partnera Zarządzającego w Funduszu Leonarto VC jako nowego członka Rady Nadzorczej

lipiec

Spółka podjęła uchwałę o dokonaniu przydziału 48.648 obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje serii U spółki, których cena emisyjna wynosiła 74 zł. Ogólnie z emisji akcji i obligacji spółka pozyskała 12.849.952 zł.

listopad

XTPL podpisało pierwszą komercyjną umowę dotyczącą demonstratora technologii UPD- XTPL Delta Printing System – do precyzyjnego drukowania mikrostruktur, w tym struktur przewodzących z Uniwersytetem w Stuttgarcie, Institut für Großflächige Mikroelektronik “IGM”

grudzień

Spółka podpisała umowę na dofinansowanie w wysokości 2,6 mln euro od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt dotyczący opracowania innowacyjnej technologii precyzyjnej depozycji siatek przewodzących do zastosowań w wyświetlaczach OLED nowej generacji.

2021

marzec

XTPL S.A. nawiązał współpracę ze spółką Bandi Consortia w zakresie wsparcia komercjalizacji technologii XTPL na rynku koreańskim.

kwiecień

 • XTPL podpisał umowę na dofinansowanie w wysokości 7,7 mln zł od NCBiR na projekt dotyczący opracowania przełomowej technologii druku mikrometrycznych struktur przewodzących 3D z wykorzystaniem innowacyjnej głowicy zdolnej do druku na podłożach nieplanarnych oraz kompatybilnego tuszu, do zastosowań w elektronice drukowanej.
 • XTPL rozpoczyna współpracę z firmą Yi Xin Technology, która będzie pełnić rolę dystrybutora dla rozwiązań technologicznych Spółki w Chinach.

maj

XTPL otrzymał tytuł „Najcenniejszej marki produktu optoelektronicznego” oraz „Najcenniejszej marki materiałów do produkcji komponentów optoelektronicznych” podczas Display & Touch Industry Conference 2021 (DTIC 2021)

lipiec

 • XTPL podpisał umowę z niemiecką uczelnią Karlsruhe Institute of Technology (KIT) na sprzedaż urządzenia drukującego Delta Printing System.
 • Spółka rozpoczęła współpracę z wyspecjalizowanym dystrybutorem na region Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, firmą Semitronics Sales Ltd.

listopad

 • XTPL S.A. zawarł umowę sprzedaży z Siecią Badawczą Łukasiewicz Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii PORT na sprzedaży drukarki Delta Printing System.
 • Spółka sprzedała kolejny egzemplarz drukarki Delta Printing System, który zostanie dostarczony na Uniwersytet w Glasgow do zespołu badawczego Bendable Electronics and Sensing Technologies (BEST).

grudzień

Naukowcy z włoskiego Uniwersytetu w Brescii kupili od XTPL S.A. urządzenie Delta Printing System do zastosowań w biosensorach i bioelektronice dla biomedycyny nowej generacji

2022

styczeń

 • Niemiecki merconics dołączył do grona dystrybutorów rozwiązań XTPL
 • XTPL i Nano Dimension rozpoczynają współpracę w celu opracowania przewodzącego nanotuszu nowej generacji

luty

XTPL rozszerzyło swoją międzynarodową sieć dystrybutorską o współpracę z firmą Vertex Global Solutions z Bombaju