Informacje Ogólne

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Spółka XTPL działa w segmencie nanotechnologii. Firma rozwija i komercjalizuje innowacyjną w skali globalnej technologię, chronioną przez międzynarodowe zgłoszenia patentowe, która umożliwia ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Ze względu na swój platformowy charakter, rozwiązanie to znajdzie zastosowanie w szeroko rozumianej branży elektroniki drukowanej i umożliwi niskokosztową oraz nieskomplikowaną produkcję przyrostową zaawansowanych technologicznie urządzeń. Technologia XTPL pozwoli na wytwarzanie warstw TCF (Transparent Conductive Films), tj. transparentnych warstw przewodzących nowej generacji, wykorzystywanych m.in. do produkcji monitorów, ekranów dotykowych, ogniw fotowoltaicznych i wyświetlaczy – dla tej branży XTPL może również dostarczyć technologię naprawy zepsutych połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach elektronicznych (open-defect repair) oraz technologię dozowania opartą na kropkach kwantowych. Rozwiązanie XTPL otwiera również drogę do rewolucyjnych zastosowań w sektorze biosensorów i zabezpieczeń antypodróbkowych. Technologia ta ma wszelkie cechy tzw. disruptive technology i będzie systematycznie rozwijana w ramach wybranych pól aplikacyjnych.

MODEL BIZNESOWY

Firma zamierza dostarczać unikalne głowice drukujące – każdorazowo zaprojektowane i dedykowane dla konkretnych zastosowań – a także kompatybilne, precyzyjnie dopasowane nanotusze. Podstawowym celem XTPL jest opracowanie i wdrożenie dostosowanych do potrzeb rynku rozwiązań w zakresie nanodruku i ultraprecyzyjnej depozycji dla wybranych sektorów, głównie w ramach elektroniki drukowanej.

 

PROCES KOMERCJALIZACJI ROZWIĄZAŃ XTPL ZOSTAŁ PODZIELONY NA ETAPY:

ETAP I (ukończony) – Opracowanie prototypu drukarki laboratoryjnej (jako potwierdzenie koncepcji technologii chronionej zgłoszeniem patentowym) i formuły nanotuszów kompatybilnych z drukarką. Na tym etapie firma nie generowała przychodów; większość operacji była finansowana ze źródeł zewnętrznych, takich jak dotacje, subwencje i środki pozyskane z emisji akcji.

ETAP II (w realizacji) – Rozwój biznesu w celu zbudowania solidnego pipeline w dwóch obszarach:

 • sprzedaż drukarek laboratoryjnych dla segmentu badań i prototypowania – produkt dedykowany centrom R&D, zarówno naukowym, jak i komercyjnym (określeni potencjalni kontrahenci z Azji, Ameryki Północnej i Południowej, UE i Bliskiego Wschodu)

 • zawarcie umów typu JDA (joint development agreement) mających na celu wspólny rozwój technologiczny ukierunkowany na dane pole aplikacyjne, a także komercjalizację technologii XTPL poprzez zaprojektowanie i wykonanie dedykowanych głowic drukujących, a następnie wdrożenie ich w wybranych sektorach przemysłowych (potencjalni partnerzy zdefiniowani w Azji, UE, Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie w ramach następujących branż: elektronika drukowana, półprzewodniki, inteligentne opakowania, inteligentne szkło).

Cele tego etapu to przede wszystkim: walidacja technologii i zaprezentowanie jej potencjalnym klientom, budowanie relacji technologicznych i dostosowywanie rozwiązań technologicznych do wymagań wdrożeniowych w konkretnych obszarach zastosowań. Na tym etapie firma spodziewa się pierwszych przychodów.

ETAP III (docelowy) – Dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla przemysłu: unikatowe głowice drukujące – dedykowane dla konkretnych zastosowań, a także kompatybilne, precyzyjnie dopasowane nanotusze. Firma zakłada, iż głowice drukujące – umożliwiające wdrożenie rewolucyjnej technologii nanodruku i ultraprecyzyjnej depozycji – będą projektowane przez XTPL, poszczególne moduły będą produkowane przez zewnętrznych podwykonawców i ostatecznie składane także przez XTPL. Nanotusze będą produkowane przez wyselekcjonowanego podwykonawcę – w oparciu o opatentowane formuły. XTPL zamierza sprzedawać nanotusze (w oparciu o moce produkcyjne partnera handlowego) i głowice drukujące bezpośrednio, a także wdrażać technologię jako usługę dla wybranych klientów (doradztwo technologiczne).

Na tym etapie firma zakłada generowanie przychodów ze sprzedaży dedykowanych głowic drukujących i nanotuszów. XTPL nie wyklucza również opcji częściowego licencjonowania technologii dla konkretnych zastosowań w uzasadnionych przypadkach dla partnerów, którzy zadeklarują gotowość do niezależnego rozwoju technologii w konkretnym sektorze przemysłowym.

HISTORIA

XTPL powstało w 2015 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem założycieli była komercjalizacja przełomowej technologii wytwarzania ultracienkich przewodzących linii metalicznych.

 

W pierwszym okresie działalności utworzono laboratorium z unikalną infrastrukturą, gdzie w trakcie pięciu miesięcy intensywnych prac badawczo rozwojowych, zespół Spółki osiągnął zdolność kontrolowania procesu drukowania ultracienkich linii przewodzących – kilkudziesięciokrotnie węższych niż dostępne na rynku w tamtym czasie. Ten przełom technologiczny pozwolił Spółce na złożenie marcu 2016 roku wniosku patentowego obejmującego metodę druku XTPL oraz formułę nanotuszu (numer zgłoszenia PCT/EP2017/056739).

25 kwietnia 2016 roku podjęto uchwałę o przekształceniu podmiotu w spółkę akcyjną (przekształcenie zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 1 czerwca 2016 roku).

Z dniem 1 września 2016 roku, w związku ze wzrostem skali działalności, Spółka dokonała przeniesienia istniejącej infrastruktury badawczej do nowoczesnych laboratoriów na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (obecnie PORT). Znacznej rozbudowie uległa zarówno aparatura, jak również liczebność zespołu. Emitent rozwijał pierwszy ze swoich produktów – drukarkę laboratoryjną wraz z kompatybilnym nanotuszem oraz prowadził prace B+R mające na celu rozwój technologii do poziomu umożliwiającego zastosowanie jej w warunkach przemysłowych w zidentyfikowanych polach aplikacyjnych oraz koncentrował się na pozyskaniu partnerów – potencjalnych klientów do zawarcia umów w zakresie wspólnego rozwoju technologii.

21 lutego 2017 roku, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 02/02/2017 podjęto decyzję o dokonaniu podziału (splitu) akcji Spółki bez obniżania kapitału zakładowego Spółki, poprzez zamianę wartości nominalnej akcji na wartość 0,10 PLN.

W lipcu 2017 roku XTPL przeprowadziło publiczną emisję akcji, w ramach której objętych zostało 155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN. Akcje te zostały przydzielone 16 osobom (fizycznym i prawnym) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz 349 osobom (fizycznym i prawnym) w Transzy Detalicznej. Dzięki przeprowadzonej emisji Spółka pozyskała 10.230.000 PLN brutto. W ofercie wziął udział m.in. niemiecki fundusz inwestycyjny Acatis poprzez podmiot Universal-Investment GmbH.

14 września 2017 roku akcje Spółki zadebiutowały w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Po debiucie kolejny duży fundusz inwestycyjny z Niemiec Heidelberger Beteiligungsholding AG, poinformował o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

16 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do Rady Nadzorczej pana Wiesława Rozłuckiego – byłego prezesa i współtwórcę warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, który został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Obecnie wspiera on aktywnie XTPL w działaniach związanych z rynkami kapitałowymi i szeroko rozumianym ładem korporacyjnym.

23 maja 2018 roku XTPL zostało wyróżnione nagrodą za jedną z najbardziej obiecujących technologii spośród uczestników I-Zone (strefa innowacji) w ramach Display Week w Los Angeles – najważniejszej na świecie konferencji branży producentów wyświetlaczy. Wśród innych nagrodzonych na wydarzeniu firm znaleźli się tacy giganci jak Apple, LG Display czy Sharp.

W czerwcu 2018 roku XTPL powołało międzynarodową Radę Doradczą, której celem jest wspieranie Spółki w procesie globalnej ekspansji m.in. w USA oraz Azji. Pierwszym członkiem Rady Doradczej został Harold Hughes – były dyrektor finansowy Intela i prezes Rambusa, weteran branży półprzewodników i doradca unicornów z dziedziny elektroniki.

W lipcu 2018 roku do Rady Doradczej dołączył Amir Nayyerhabibi, który przez ostatnie trzy dekady zbudował lub sfinansował w Kalifornii kilkanaście unicornów, specjalizujących się w zaawansowanych technologiach, a doświadczenie zdobywał w Intelu oraz Cisco.

W sierpniu 2018 roku niemiecki fundusz ACATIS podjął decyzję o zainwestowaniu kolejnych 1 mln EUR w akcje Spółki. Pozyskane środki sfinansują proces rozwoju biznesu w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w Dolinie Krzemowej.

We wrześniu 2018 roku Heidelberger Beteiligungsholding AG (spółka córka Grupy Deutsche Balaton AG) podjął decyzję o ponowieniu inwestycji w XTPL. Fundusz objął prywatną emisję akcji Spółki. Pozyskany kapitał w wysokości 1,05 mln EUR zostanie wykorzystany w celu dalszego strategicznego wzmocnienia procesu komercjalizacji rozwiązań Spółki w Stanach Zjednoczonych oraz rozwoju jej portfela patentowego.

2015

Q IV

Potwierdzenie laboratoryjne działania technologii

2016

Q I

Złożenie wniosku patentowego

Q II

 • Podpisanie pierwszych listów intencyjnych
 • Przekształcenie XTPL w spółkę akcyjną

Q III

 • Otwarcie nowego laboratorium na terenie kampusu Wrocław – Pracze
 • Sformowanie unikalnego, multidyscyplinarnego zespołu naukowo-technologicznego

2017

marzec

Uzyskanie zwiększonej dokładności drukowania linii (poniżej 100 nanometrów)

kwiecień

Zakończenie budowy prototypu drukarki XTPL

Maj

Prezentacja prototypu drukarki na targach elektroniki drukowanej IDTechExPrinted Electronics w Berlinie i uzyskanie prestiżowej branżowej nagrody Technical Development Manufacturing Award przyznawanej przez przedstawicieli przemysłu elektroniki drukowanej

czerwiec

Podpisanie listu intencyjnego z Wise Device Inc. – światowym liderem w dziedzinie rozwoju automatyki do mikroskopii przemysłowej

lipiec

 • Oferta publiczna Akcji serii M, w wyniku której Spółka pozyskała 10.230.000 PLN brutto
 • Udział w ofercie publicznej Akcji serii M niemieckiego funduszu inwestycyjnego Acatis poprzez podmiot Universal-Investment GmbH

wrzesień

 • Debiut w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
 • Wejście do akcjonariatu funduszu inwestycyjnego z Niemiec Heidelberger Beteiligungsholding AG

listopad

 • Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii najlepszy polski startup w ramach nominacji przyznanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • Rozwinięcie nowego obszaru zastosowania dla rozwijanej technologii – naprawy zepsutych połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach elektronicznych

grudzień

 • Ogłoszenie planu przejścia na rynek główny GPW
 • Zawarcie umowy dotacji dla projektu demonstracyjnych prototypów drukarki laboratoryjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

2018

kwiecień

Powołanie do Rady Nadzorczej Wiesława Rozłuckiego – byłego prezesa i współtwórcę warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

maj

Wyróżnienie nagrodą za jedną z najbardziej obiecujących technologii spośród uczestników I-Zone (strefa innowacji) w ramach Display Week w Los Angeles

czerwiec

Utworzenie międzynarodowej Rady Doradczej, której pierwszym członkiem został Harold Hughes

lipiec

Do Rady Doradczej XTPL dołącza Amir Nayyerhabibi

wrzesień

 • Pozyskanie 1 mln EUR w wyniku prywatnej emisji skierowanej do niemieckiego funduszu Acatis Investment GmbH
 • Pozyskanie 1,05 mln EUR w wyniku prywatnej emisji skierowanej do niemieckiego funduszu Heidelberger Betailungsholding AG

listopad

Filip Granek wygrywa konkurs EY Przedsiębiorca Roku!

grudzień

XTPL otwiera ranking najlepszych inwestycji w 2018 roku

2019

luty

 • Założenie spółki zależnej XTPL Inc. w Dolinie Krzemowej, USA
 • Debiut XTPL S.A. na głównym parkiecie GPW

maj

Hiroshi Menjo dołączył do Zarządu XTPL Inc.

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej