Informacje Ogólne

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Spółka XTPL działa w segmencie nanotechnologii. Firma rozwija i komercjalizuje innowacyjną w skali globalnej, platformową technologię, chronioną przez międzynarodowe zgłoszenia patentowe, która umożliwia ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Metoda XTPL jest przełomowa. Decyduje o tym unikatowe połączenie kilku cech: jest to metoda addytywna – pozwalająca na znaczne oszczędności czasu oraz materiału, umożliwiająca wykorzystanie zalet druku – takich jak skalowalność, efektywność kosztowa, prostota i szybkość – do produkcji zaawansowanych urządzeń dzięki niespotykanej dotąd precyzji oraz bez konieczności użycia pola elektrycznego. Ze względu na swój platformowy charakter, rozwiązanie to znajdzie zastosowanie w szeroko rozumianej branży elektroniki drukowanej.

Obecnie Spółka koncentruje się na komercjalizacji technologii w wybranych polach aplikacyjnych. Pierwszym są wyświetlacze – tu XTPL zamierza zaoferować w pierwszej kolejności technologię naprawy defektów (ang. open defect repair) struktur przewodzących odpowiedzialnych między innymi za występowanie tzw. martwych pikseli, powstających w matrycach wysokorozdzielczych wyświetlaczy jeszcze na etapie produkcji. W kolejnych krokach Spółka planuje dostarczyć tej branży rozwiązania umożliwiające znaczące podniesienie rozdzielczości nowej klasy wyświetlaczy oraz pozwalające na wytwarzanie wyświetlaczy na giętkich podłożach.

Drugim potencjalnym polem aplikacyjnym dla XTPL jest rynek inteligentnego szkła (ang. smart glass). Jest to szkło zmieniające swoją przejrzystość w zależności od warunków panujących na zewnątrz.

XTPL zamierza rozwinąć dla tego sektora rozwiązanie, które umożliwi znaczne skrócenie czasu takiej konwersji, co pozwoli na znaczną poprawę cech użytkowych tego typu produktów, a także może otworzyć dla tej branży nowe, nie obsługiwane dotychczas segmenty rynkowe.

Trzecim, rozwijanym od I kwartału 2020 roku obszarem jest branża półprzewodnikowa. Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie tworzenia ultraprecyzyjnych połączeń przewodzących dla elementów półprzewodnikowych obecnych w urządzeniach oświetleniowych z jednym ze światowych liderów tego rynku. Branża oświetleniowa od wielu lat zmierza w stronę coraz większego wykorzystania emitujących światło materiałów półprzewodnikowych, które przetwarzają energię elektryczną na światło. Wykorzystuje się je w oświetleniu LED i OLED. XTPL może mieć w tym zakresie znaczącą rolę do odegrania.

W dalszej perspektywie Spółka zamierza rozwijać swoje rozwiązanie dla kolejnych segmentów rynku. Technologia XTPL może zostać wdrożona we wspomnianej branży półprzewodników, również jako poszukiwana przez rynek alternatywa dla fotolitografii, a także m.in. ułatwić produkcję innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych, zaawansowanych płytek PCB, funkcjonalnych i efektywnych biosensorów, czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Rewolucja technologiczna, w której istotną rolę ma odegrać Spółka, polega na umożliwieniu produkcji złożonych i skomplikowanych urządzeń elektronicznych za pomocą tanich i skalowalnych metod druku.

MODEL BIZNESOWY

XTPL jest dostawcą zaawansowanej technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów, którą rozwija i komercjalizuje w sposób dedykowany do konkretnego pola aplikacyjnego, stosując wybrany model:

Licencjonowanie

spółka opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie technologiczne, które licencjonuje partnerowi, tworzącemu na jej bazie urządzenia umożliwiające zastosowanie technologii w przemyśle; przychodem spółki w tym przypadku są opłaty licencyjne bazujące na sprzedaży urządzeń, w których wdrożono opracowaną technologię;

 

Partnerstwo strategiczne

spółka opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie technologiczne i komercjalizuje je we współpracy z partnerem strategicznym, z którym zawiera umowę np. typu joint venture; zadania komercjalizacyjne dzielone są między partnerów zgodnie z posiadanymi kompetencjami i potencjałem; spółka uczestniczy w takim przypadku w zyskach ze wspólnego przedsięwzięcia.

Optymalny model biznesowy jest wybierany przez spółkę w zależności od specyfiki pola aplikacyjnego, do którego kieruje ona swoją ofertę.

Na obecnym etapie XTPL prowadzi rozmowy biznesowe z dwoma grupami zainteresowanych partnerów. Bezpośredni potencjalni klienci spółki to producenci maszyn stanowiących wyposażenie dedykowanych dla danego sektora przemysłu linii produkcyjnych. Urządzenia te są kupowane i wdrażane na liniach produkcyjnych u klientów końcowych. Są nimi finalni producenci zaawansowanej elektroniki (np. wyświetlaczy). Obie te grupy podmiotów są istotne dla XTPL, ze względu na konieczność pozyskania jak najpełniejszej informacji dotyczącej wymagań jakie musi spełnić technologia spółki, by mogła być efektywnie wdrożona w systemy partnerów.

HISTORIA

XTPL powstało w 2015 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem założycieli była komercjalizacja przełomowej technologii wytwarzania ultracienkich przewodzących linii metalicznych.

 

W pierwszym okresie działalności utworzono laboratorium z unikalną infrastrukturą, gdzie w trakcie pięciu miesięcy intensywnych prac badawczo rozwojowych, zespół Spółki osiągnął zdolność kontrolowania procesu drukowania ultracienkich linii przewodzących – kilkudziesięciokrotnie węższych niż dostępne na rynku w tamtym czasie. Ten przełom technologiczny pozwolił Spółce na złożenie marcu 2016 roku pierwszego wniosku patentowego obejmującego metodę druku XTPL oraz formułę nanotuszu.

25 kwietnia 2016 roku Zgromadzenie Wspólników podjęto uchwałę o przekształceniu podmiotu w spółkę akcyjną (przekształcenie zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 1 czerwca 2016 roku).

1 września 2016 roku, w związku ze wzrostem skali działalności, Spółka dokonała przeniesienia istniejącej infrastruktury badawczej do nowoczesnych laboratoriów na terenie Wrocławskiego Kampusu Pracze (obecnie PORT Sp. z o.o.). Znacznej rozbudowie uległa zarówno aparatura, jak również liczebność zespołu.

21 lutego 2017 roku, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 02/02/2017 podjęto decyzję o dokonaniu podziału (splitu) akcji Spółki bez obniżania kapitału zakładowego Spółki, poprzez zamianę wartości nominalnej akcji na wartość 0,10 PLN.

W II kwartale 2017 r. XTPL zdobyło  Technical Development Manufacturing Award na najważniejszych targach elektroniki drukowanej IDTechEX w Berlinie.

W lipcu 2017 roku XTPL przeprowadziło publiczną emisję akcji, w ramach której objętych zostało 155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN.. Dzięki przeprowadzonej emisji Spółka pozyskała 10.230.000 PLN brutto. W ofercie wziął udział m.in. niemiecki fundusz inwestycyjny Acatis poprzez podmiot Universal-Investment GmbH.

14 września 2017 roku akcje Spółki zadebiutowały w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Po debiucie kolejny duży fundusz inwestycyjny z Niemiec Heidelberger Beteiligungsholding AG, poinformował o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W kolejnych okresach Emitent konsekwentnie rozwijał swoją unikatową technologię, systematycznie powiększając chmurę patentową.

Od I kwartału 2018r. nastąpiło znaczne przyśpieszenie działań w zakresie rozwoju binzesu, opracowano wstępny projekt PoC (Proof of Concept) dla sektora zabezpieczeń antypodróbkowych i w zakresie druku kropek kwantowych, a także zaawansowany projekt PoC dla sektora naprawy zerwanych połączeń metalicznych i półprzewodników.

16 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do Rady Nadzorczej pana Wiesława Rozłuckiego – byłego prezesa i współtwórcę warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, który został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Obecnie wspiera on aktywnie XTPL w działaniach związanych z rynkami kapitałowymi i szeroko rozumianym ładem korporacyjnym.

23 maja 2018 roku XTPL zostało wyróżnione nagrodą za jedną z najbardziej obiecujących technologii spośród uczestników I-Zone (strefa innowacji) w ramach Display Week w Los Angeles – najważniejszej na świecie konferencji branży producentów wyświetlaczy. Wśród innych nagrodzonych na wydarzeniu firm znaleźli się tacy giganci jak Apple, LG Display czy Sharp.

W czerwcu 2018 roku XTPL powołało międzynarodową Radę Doradczą, której celem jest wspieranie Spółki w procesie globalnej ekspansji m.in. w USA oraz Azji. Pierwszym członkiem Rady Doradczej został Harold Hughes – były dyrektor finansowy Intela i prezes Rambusa, weteran branży półprzewodników i doradca wielu spółek technologicznych z dziedziny elektroniki w Dolinie Krzemowej.

W kolejnym okresie do Rady Doradczej dołączył Amir Nayyerhabibi, który od ponad 30 lat rozwija projekty hi-tech w Krzemowej Dolinie, w szczególności w dziedzinie technologii informatycznych i półprzewodników. Obecnie jest partnerem w Benhamou Global Ventures z Krzemowej Doliny – funduszu inwestującym w dziesiątki firm z sektora gospodarki cyfrowej.

W III kwartale 2018 r. Emitent realizował dalszy rozwój technologiczny poprzez wdrożenie nowych powierzchni druku – inteligentnego szkła i zaawansowanych powierzchni optycznych, a także poprzez wykorzystanie w druku nowych nanocząstek – złotych, węglowych i miedziowych.

W sierpniu 2018 roku niemiecki fundusz ACATIS podjął decyzję ponownym o zainwestowaniu w akcje Spółki. Pozyskane środki w postaci 1 mln EUR w miały sfinansować proces rozwoju biznesu w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w Dolinie Krzemowej.

We wrześniu 2018 roku Heidelberger Beteiligungsholding AG (spółka córka Grupy Deutsche Balaton AG) także podjęła decyzję o ponowieniu inwestycji w XTPL.. Fundusz objął prywatną emisję akcji Spółki. Pozyskany kapitał w wysokości 1,05 mln EUR miał zostać wykorzystany w celu dalszego strategicznego wzmocnienia procesu komercjalizacji rozwiązań Spółki w Stanach Zjednoczonych oraz rozwoju jej portfela patentowego.

W ostatnim kwartale 2018 r. nastąpiła finalizacja pierwszej fazy zaawansowanego projektu PoC dla wiodącego amerykańskiego producenta z branży inteligentnego szkła (smart glass). Realizacja przedłożonych założeń specyfikacji technicznej oznacza spełnienie warunku dla uzgodnienia i przeprowadzenia testów integracyjnych z technologią stosowaną przez potencjalnego klienta.

22 listopada Prezes Zarządu XTPL, Filip Granek zdobywa najbardziej prestiżową nagrodę dla przedsiębiorcy w Polsce. Wyróżnienie przyznano za jego pracę nad przełomową technologią, która ma poważną szansę zmienić świat na lepsze.

W grudniu 2018 r. zespół badawczo-rozwojowy Emitenta zakończył prace nad kolejnymi wnioskami patentowymi, obejmującymi dalsze warstwy uzyskanego IP w zakresie nanodruku. Oficjalna rejestracja wniosków, wyznaczająca zarazem moment rozpoczęcia międzynarodowej ochrony prawnej, nastąpiła nieco ponad miesiąc później – na przełomie stycznia i lutego 2019 r.. Dokonane zgłoszenia patentowe zapewnią bezpieczeństwo Spółce i jej przełomowej technologii, a także stanowić będą jeden z filarów wartości XTPL. Zdaniem Zarządu Emitenta mogą one również potencjalnie korzystnie oddziaływać na toczące się i przyszłe rozmowy komercjalizacyjne. XTPL zarejestrowało dotychczas 9 międzynarodowych zgłoszeń patentowych.

25 stycznia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Emitenta sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 1 695 220 istniejących akcji Emitenta serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M.

31 stycznia 2019 r. Emitent objął 100% udziałów w nowoutworzonej Spółce zależnej: XTPL Incorporated z siedzibą w Sunnyvale, w stanie Kalifornia, USA. W Zarządzie nowej Spółki, oprócz dr. Filipa Granka, zasiedli: Harold Hughes (m.in. były CFO Intela i CEO Rambusa) oraz Amir Nayyerhabibi (partner w Benhamou Global Ventures). Amerykańska kadra Spółki wspiera procesy zabezpieczania kluczowego IP i realizację wdrożeń we współpracy z przemysłowymi potentatami. Operujący bezpośrednio w Dolinie Krzemowej podmiot zwiększa ponadto możliwość pozyskania do zespołu lokalnych talentów w zakresie nanotechnologii oraz business developmentu..

14 lutego 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwały o dopuszczeniu i wprowadzeniu ww. akcji XTPL do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW. Uroczystość debiutu Spółki na rynku głównym GPW odbyła się 20 lutego 2019 r. Zmiana systemu notowań otworzyła Spółce dostęp do szerszej bazy inwestorów instytucjonalnych, a także wzmocniła wiarygodność Spółki wśród obecnych i przyszłych partnerów biznesowych.

19 marca 2019 r. niemiecka firma analityczna GBC opublikowała raport dotyczący potencjału komercyjnego Emitenta. Stosując metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), zespół niemieckich analityków wycenił walory spółki na 230,80 PLN i – w konsekwencji – wydał rekomendację „kupuj”. GBC posiada szerokie doświadczenie w analizie zachodnich spółek typu mid-cap, tj. o kapitalizacji do 500 mln EUR. Wśród kilkuset przebadanych firm znajduje się szeroka reprezentacja firm hi-tech.

10 kwietnia 2019r. Spółka znalazła się na podium konkursu Innowacji i Przedsiębiorczości w Shenzhen (Chiny) w kategorii Advanced Manufacturing. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap odbył się w Berlinie 22 marca 2019r. Emitent znalazł się wśród firm, które przeszły do drugiego etapu w Chinach. Konkurs przyciągnął wysokiej jakości projekty i firmy z całego świata, aby pomóc im w rozwoju przemysłu hi-tech na chińskim rynku.

30 maja 2019r. Hiroshi Menjo, który od ponad 30 lat rozwija spółki technologiczne w Japonii i Dolinie Krzemowej, dołączył do Zarządu Spółki zależnej XTPL Inc. Jego głównym zadaniem miało być przyśpieszenie komercjalizacji rozwiązań Emitenta w Azji Południowo-Wschodniej. Hiroshi Menjo ma na swoim koncie imponującą liczbę projektów, polegających na przeniesieniu technologii z etapu badań i rozwoju do etapu wdrożenia przemysłowego. Od kilku lat wspiera rozwój startupów technologicznych jako partner zarządzający w amerykańsko-japońskim funduszu Wolf Capital Ventures z Menlo Park w Kalifornii.

W czerwcu 2019 Emitent dokonał dalszego rozwoju swojej unikatowej technologii i opracował kolejną formulację tuszu należącego do rodziny nanotuszów dedykowanych do aplikacji w sektorze smart glass.

19 lipca Spółka zakończyła subskrypcję akcji serii S. Emisja akcji, z której XTPL pozyskało 10,14 mln zł, miała charakter widełkowy i została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Inwestorzy objęli 78 tys. nowych akcji, czyli maksymalną pulę z przedziału 68-78 tys. akcji przewidzianego w tym podwyższeniu kapitału w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna wyniosła 130 zł za jedną akcję. Ostateczne widełki emisji były wyższe niż pierwotne szacunki Spółki. Pozyskane środki XTPL przeznaczyło na dalszy rozwój – zwłaszcza na rynku Azji Południowo-Wschodniej – i wzmacnianie portfela patentowego.

21 sierpnia XTPL przyjęcie licencjonowania jako metody komercjalizacji technologii na rynku wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów (ang. open defect repair). Decyzja była efektem rozmów z partnerami zainteresowanymi nabyciem technologii Spółki oraz analiz, potwierdzających zalety zastosowania tego modelu. W ocenie Emitenta licencjonowanie to możliwość wykorzystania istniejącego już potencjału przyszłego licencjobiorcy w zakresie efektywnego przygotowania technologii do wdrożenia przemysłowego. Prace takie obejmują zazwyczaj przeprowadzenie testów rozwiązania w kilku cyklach w warunkach produkcyjnych. Co ważne, w takim modelu to po stronie licencjobiorcy pozostają wszelkie aspekty związane ze sprzedażą finalnego produktu (logistyka, dystrybucja czy obsługa klienta). W tym przypadku produktem tym będą urządzenia do produkcji wyświetlaczy z modułami do naprawy defektów w oparciu o unikalną technologię XTPL.

Model licencyjny, przyjęty przez XTPL, wymaga odpowiedniego przygotowania i globalnego zabezpieczenia przedmiotu licencji, którym będzie własność intelektualna oraz unikalne know–how. W związku z tym Spółka planuje systematycznie powiększać tworzoną chmurę patentową.

W listopadzie 2019 roku Spółka poinformowała o zainicjowaniu dwóch kluczowych partnerstw z rynku wyświetlaczy. 12 listopada XTPL rozpoczęło współpracę z BOE podpisując umowę (ang. TEA – Technology Evaluation Agreement), uruchamiającą ewaluację technologii Spółki przez chińskiego partnera – światowego lidera w produkcji nowoczesnych wyświetlaczy. Rozpoczęty etap współpracy miał na celu potwierdzenie parametrów technologii XTPL oraz zdefiniowanie zakresu modyfikacji koniecznych do przeprowadzenia pod kątem zaspokojenia potrzeby technologicznej BOE. Zgodnie z deklaracjami chińskiego partnera, następstwem sukcesu w tym etapie będą negocjacje biznesowe z XTPL zmierzające do podpisania komercyjnego kontraktu.

22 listopada XTPL zawarło Memorandum of Understanding z HPK Inc., jednym z głównych dostawców urządzeń do naprawy defektów w wyświetlaczach dla jednego z największych na świecie producentów elektroniki użytkowej – LG. Zawarcie porozumienia oznaczało rozpoczęcie etapu, którego celem było dopasowanie technologii Spółki do konkretnych wymagań procesu produkcyjnego tego partnera (ang. design in) oraz uruchomienie procesu negocjacji warunków biznesowych przyszłej umowy.

21 stycznia 2020 roku XTPL oraz OSRAM Opto Semiconductors Gmbh podpisały umowę, inicjującą ewaluację technologii Spółki w zakresie tworzenia ultraprecyzyjnych połączeń przewodzących dla elementów półprzewodnikowych obecnych w urządzeniach oświetleniowych. Niemiecka spółka będąca stroną umowy należy do globalnego koncernu OSRAM  – jednego z trzech największych producentów sprzętu oświetleniowego na świecie. Realizacja umowy ma na celu potwierdzenie parametrów technologii rozwijanej i komercjalizowanej przez XTPL oraz ocenę możliwości zaimplementowania jej do procesów produkcyjnych OSRAM.

2015

Q IV

Potwierdzenie laboratoryjne działania technologii

2016

Q I

Złożenie wniosku patentowego

Q II

 • Podpisanie pierwszych listów intencyjnych
 • Przekształcenie XTPL w spółkę akcyjną

Q III

 • Otwarcie nowego laboratorium na terenie kampusu Wrocław – Pracze
 • Sformowanie unikalnego, multidyscyplinarnego zespołu naukowo-technologicznego

2017

marzec

Uzyskanie zwiększonej dokładności drukowania linii (poniżej 100 nanometrów)

kwiecień

Zakończenie budowy prototypu drukarki XTPL

Maj

Prezentacja prototypu drukarki na targach elektroniki drukowanej IDTechExPrinted Electronics w Berlinie i uzyskanie prestiżowej branżowej nagrody Technical Development Manufacturing Award przyznawanej przez przedstawicieli przemysłu elektroniki drukowanej

czerwiec

Podpisanie listu intencyjnego z Wise Device Inc. – światowym liderem w dziedzinie rozwoju automatyki do mikroskopii przemysłowej

lipiec

 • Oferta publiczna Akcji serii M, w wyniku której Spółka pozyskała 10.230.000 PLN brutto
 • Udział w ofercie publicznej Akcji serii M niemieckiego funduszu inwestycyjnego Acatis poprzez podmiot Universal-Investment GmbH

wrzesień

 • Debiut w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
 • Wejście do akcjonariatu funduszu inwestycyjnego z Niemiec Heidelberger Beteiligungsholding AG

listopad

 • Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii najlepszy polski startup w ramach nominacji przyznanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • Rozwinięcie nowego obszaru zastosowania dla rozwijanej technologii – naprawy zepsutych połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach elektronicznych

grudzień

 • Ogłoszenie planu przejścia na rynek główny GPW
 • Zawarcie umowy dotacji dla projektu demonstracyjnych prototypów drukarki laboratoryjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

2018

kwiecień

Powołanie do Rady Nadzorczej Wiesława Rozłuckiego – byłego prezesa i współtwórcę warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

maj

Wyróżnienie nagrodą za jedną z najbardziej obiecujących technologii spośród uczestników I-Zone (strefa innowacji) w ramach Display Week w Los Angeles

czerwiec

Utworzenie międzynarodowej Rady Doradczej, której pierwszym członkiem został Harold Hughes

lipiec

Do Rady Doradczej XTPL dołącza Amir Nayyerhabibi

wrzesień

 • Pozyskanie 1 mln EUR w wyniku prywatnej emisji skierowanej do niemieckiego funduszu Acatis Investment GmbH
 • Pozyskanie 1,05 mln EUR w wyniku prywatnej emisji skierowanej do niemieckiego funduszu Heidelberger Betailungsholding AG

listopad

Filip Granek wygrywa konkurs EY Przedsiębiorca Roku!

grudzień

XTPL otwiera ranking najlepszych inwestycji w 2018 roku

2019

luty

 • Założenie spółki zależnej XTPL Inc. w Dolinie Krzemowej, USA
 • Debiut XTPL S.A. na głównym parkiecie GPW

maj

Hiroshi Menjo dołączył do Zarządu XTPL Inc.

lipiec

Pozyskanie 10 mln zł. w wyniku emisji akcji serii S

sierpień

Podjęcie decyzji o licencjonowaniu technologii XTPL na rynku wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów (ang. open defect repair)

wrzesień

XTPL prognozuje istotny wzrost chmury patentowej – 26 zgłoszeń patentowych do końca 2020 roku

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej