XTPL zostało zaprojektowane tak, by zrewolucjonizować globalny przemysł. Stworzyliśmy nowoczesną organizację nastawioną na innowację i ciągły rozwój. Naszą przełomową technologię poprzedziły lata badań i testów. Jako lider w zakresie zaawansowanych rozwiązań nanodruku chcemy wpierać producentów z wielu sektorów w osiąganiu przewagi rynkowej poprzez produkcję zaawansowanych urządzeń nowej generacji atrakcyjnymi kosztowo i skalowalnymi metodami druku – tu głównym komponentem będzie wykorzystanie unikalnej technologii XTPL.

CEL STRATEGICZNY

Obszar zastosowania naszej technologii szybko rośnie. W 2018 r. wartość rynku elektroniki drukowanej szacowana była na 10 mld USD. Co istotne w 2030r wartość rynku elektroniki drukowanej elastycznej i organicznej ma sięgnąć 74 mld USD.

Celem strategicznym XTPL jest szeroka komercjalizacja platformowej technologii ultraprecyzyjnego druku materiałów, w obszarze zaawansowanej elektroniki. Spółka zamierza adoptować opracowaną technologię do różnych pól aplikacyjnych, a następnie oferować rozwiązanie technologiczne partnerom przemysłowym z wykorzystaniem różnych mechanizmów: licencjonowania, partnerstw strategicznych czy przedsięwzięć typu joint venture. Podstawowym celem działania XTPL jest wdrażanie dostosowanych do potrzeb rynku rozwiązań w zakresie nanodruku dla wybranych sektorów przemysłu.

KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁANIA

Wyjątkową cechą technologii XTPL jest możliwość jej zastosowania w wielu dziedzinach przemysłu. Poniżej przedstawiamy zastosowania w kluczowych obecnie dla spółki obszarach:

 

Wyświetlacze (obecnie komercjalizacja realizowana w pierwszym podsektorze tego rynku ang. open defect repair, ale potencjalnie możliwe kolejne):

  • Naprawa defektów: struktury przewodzące w skali mikro i nano są niezbędne na rynku elektroniki drukowanej (np. układy scalone, wyświetlacze LCD/OLED, płytki PCB, ogniwa słoneczne i wiele innych). Sektor ten boryka się z poważnym problemem, ponieważ struktury te często ulegają uszkodzeniu na etapie produkcji. Komponenty elektroniki wykonane na bazie takich struktur są niezwykle drogie, dlatego kluczowa jest naprawa powstających defektów. Obecnie dostępne na rynku metody naprawcze są ograniczone, skomplikowane i kosztowne. XTPL oferuje nowe przełomowe rozwiązanie, które umożliwia naprawę defektów ścieżek przewodzących przy niskich kosztach, z precyzją i szybkością niespotykaną dotąd przy użyciu żadnego innego rozwiązania;

 

Inteligentne szkło (ang. smart glass) – rozwiązanie spółki ma ułatwić zmianę przejrzystości szkła, w zależności od poziomu natężenia oświetlenia na zewnątrz. Technologia opracowana przez spółkę pozwala na bardzo precyzyjny druk na szkle ultracienkich, niewidocznych struktur o znakomitych parametrach przewodzenia. Główną korzyścią oczekiwaną po ewentualnym wdrożeniu technologii XTPL w procesie produkcji dla tego sektora jest szybsza konwersja szkła (z jasnego na ciemne i odwrotnie), co pozwoli na znaczną poprawę cech użytkowych produktów tego typu, a także może otworzyć dla producentów z niniejszej branży nowe, nie obsługiwane dotychczas segmenty rynkowe.

 

Półprzewodniki (rozpoczęty w Q1 2020 projekt dotyczy elementów półprzewodnikowych obecnych w urządzeniach oświetleniowych) – tworzenie precyzyjnych połączeń przewodzących dla półprzewodników. Rozwiązanie o podobnych parametrach technologicznych zostało w znaczniej mierze rozwinięte przez spółkę w ramach prac nad technologią dedykowaną do rynku naprawy defektów w wyświetlaczach oraz inteligentnego szkła. Dzięki temu XTPL prowadzi projekty badawcze z partnerami, bazując na wcześniejszych doświadczeniach i wypracowanym know how. Praktyczną cechą naturalnych synergii jest realne przyspieszenie procesu komercjalizacji.

KLUCZOWE ZADANIA

Na obecnym etapie rozwoju spółka skupia swoją działalność na pracach nad efektywną komercjalizacją technologii. Oznacza to koncentrację na trzech głównych zadaniach:

  • Nawiązywanie relacji z potencjalnymi klientami oraz partnerami do wspólnego rozwoju technologii w zweryfikowanych polach aplikacyjnych oraz prowadzenie zaawansowanych projektów typu proof of concept z tymi podmiotami, co ma zaowocować wdrożeniem przemysłowym w skali globalnej;
  • Dalsze wewnętrzne prowadzenie prac B+R w obszarze zidentyfikowanych zastosowań w celu przygotowania technologii do wdrożenia przemysłowego dla kolejnych partnerów (praca nad dedykowaną do danego pola aplikacyjnego głowicą drukującą i nanotuszem);
  • Identyfikacja kolejnych obszarów zastosowań w obrębie elektroniki drukowanej (poza już zweryfikowanymi).

ŚCIEŻKA KOMERCJALIZACJI

Proces komercjalizacji w firmach zajmujących się twardymi technologiami (ang. deep tech) – takich jak np. XTPL – jest złożony i rozciągnięty w czasie. Można w nim wyróżnić 5 głównych etapów, a każdy z nich trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Czas realizacji jest w dużej mierze uzależniony od szybkości działania po stronie partnerów.

Zanim spółka wejdzie w etap komercjalizacji rozwija technologię bazową, co zwykle zajmuje kilka lat (XTPL zrealizowało tą fazę w 2 lata). W przypadku technologii platformowych w kolejnym kroku i równolegle z pierwszymi fazami komercjalizacji, prowadzone są prace mające na celu dopasowanie technologii do wymogów konkretnego pola aplikacyjnego. Faktyczny proces związany z wdrożeniem dedykowanego rozwiązania na konkretny rynek to przechodzenie przez kolejne, coraz bardziej zaawansowane etapy. W odniesieniu do danego pola aplikacyjnego mogą one wszystkie wystąpić lub nie, poniżej opisano proces modelowy.

Pierwszym krokiem jest tzw. targetowanie, czyli określenie i wybór prospektów sprzedażowych. W następnej fazie realizowanej z wyselekcjonowanymi partnerami spółka jest zaangażowana w wymianę założeń technicznych i identyfikację specyficznych potrzeb potencjalnego klienta – to tzw. faza aktywnego prospektu. Następnie realizuje się projekt proof of concept, który nierzadko podzielony jest na kilka etapów. Informacja technologiczna odkrywana jest tu przez klientów stopniowo, mówimy bowiem często o odsłanianiu tzw. „kuchni” najbardziej zaawansowanych technologicznie procesów na świecie. W tej fazie spółka potwierdza w trakcie licznych prób deklarowane parametry swojej technologii, walidując jednocześnie możliwości oferowanego rozwiązania. Tu może pojawić się pierwszy formalny dokument – tzw. TEA (Technology Evaluation Agreement), czyli umowa zakładająca testowanie oraz optymalizację technologii zgodnie ze specyfikacją partnera. Po spełnieniu wszystkich wymogów takiej specyfikacji, partnerzy decydują czy wchodzą w tzw. fazę design in, której celem jest dopasowanie technologii do konkretnych wymagań procesu produkcyjnego danego klienta. Na tym etapie prawdopodobieństwo finalizacji procesu komercjalizacji kontraktem znacząco wzrasta i wynosi 60-70%. Jest to także moment weryfikacji pozycji IP spółki oraz zaangażowania projektowego partnerów, wyrażonego zazwyczaj dokumentem MoU (Memorandum of Understanding). Dokument ten opisuje wspólne działanie stron, mające na celu realizację uzgodnionego celu komercyjnego – efektywnego i skalowalnego wdrożenia rozwiązania spółki do wykorzystania w urządzeniach lub na linii produkcyjnej partnera. Porozumienie MoU jest często traktowane jako zaproszenie do negocjacji. Z niektórymi partnerami na tym etapie podejmuje się decyzję o podpisaniu umowy dotyczącej wspólnego rozwoju technologii JDA (Joint Development Agreement). Przyjęcie takiego modelu oznacza zazwyczaj współfinansowanie prac i pierwsze przychody dla spółki dostarczającej technologię. Podpisanie finalnego kontraktu jest często poprzedzone etapem design win, który oznacza potwierdzenie wyboru rozwiązania i rozpoczęcie negocjacji głównych parametrów biznesowych. Zarówno przed wejściem w etap komercjalizacji jak i w jego trakcie następuje zabezpieczenie kluczowego IP, co chroni spółkę i jej rozwiązanie.

W ramach komercjalizacji swoich rozwiązań, XTPL zamierza dostarczać kompleksowe rozwiązanie technologiczne dla swoich klientów w ramach wybranego modelu:

  • Licencjonowanie: XTPL opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie technologiczne, które licencjonuje partnerowi, tworzącemu na jej bazie urządzenia umożliwiające zastosowanie technologii w przemyśle; przychodem spółki w tym przypadku są opłaty licencyjne bazujące na sprzedaży urządzeń, w których wdrożono opracowaną technologię;

Partnerstwo strategiczne: XTPL opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie technologiczne i komercjalizuje je we współpracy z partnerem strategicznym, z którym zawiera umowę np. typu joint venture; zadania komercjalizacyjne dzielone są między partnerów zgodnie z posiadanymi kompetencjami i potencjałem; spółka uczestniczy w takim przypadku w zyskach ze wspólnego przedsięwzięcia.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA KLUCZOWYM AKTYWEM

XTPL jest spółką rozwijającą tzw. twardą technologię, wymagającą odpowiedniej infrastruktury laboratoriów i zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu inżynierów. Dla firm działających w obszarze tzw. deep tech własność intelektualna jest produktem i przewagą konkurencyjną, a wielkość chmury patentowej bardzo istotnie przekłada się na ich wartość.

Rozwój i ochrona rodziny patentowej to dla XTPL priorytet, gdyż to właśnie na zabezpieczonej, unikatowej własności intelektualnej międzynarodowe spółki technologiczne budują swoją wartość oraz silną pozycję biznesową w procesie komercjalizacji. O potencjale IP decyduje przede wszystkim poziom szacowanych na jej bazie przychodów, oczekiwanych po wdrożeniu rozwiązania spółki na rynek w poszczególnych polach aplikacyjnych. Na wartość tą wpływ mają także: rozmiar i przewidywane tempo wzrostu rynków docelowych, ilość pól aplikacyjnych i ich dywersyfikacja oraz propozycja wartości (korzyści dla klienta) dedykowana dla każdego z rynków. Ze względu na platformowy charakter technologii XTPL, pozwalający na jej efektywne wdrożenie w wielu polach aplikacyjnych, potencjał spółki jest znaczący.

XTPL wzbudza coraz większe zainteresowanie w branżach wysokich technologii, gdzie często zakres i odpowiednie zabezpieczenie własności intelektualnej decydują o określonej pozycji na rynku. Najwyższy poziom ochrony własności intelektualnej ma zagwarantować spółce bezpieczną komercjalizację i odpowiednią pozycję negocjacyjną przed podpisaniem umów komercyjnych z wybranymi partnerami.