Biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdań finansowych XTPL S.A.

4AUDYT sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 24/1
60-846 Poznań

 


 

Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez KRBR pod numerem ewidencyjnym 3363

Wybrana do przeprowadzania przeglądów i badań sprawozdań finansowych XTPL za lata 2017-2021 – szczegóły raport bieżący ESPI nr 35/2019 z 9 sierpnia 2019 roku

Zgodnie z §18 ust. 3 pkt 13 Statutem Spółki wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza dokonując wyboru firmy audytorskiej działa w oparciu o wskazane w dokumencie „Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych” kryteria oraz rekomendacje Komitetu Audytu.

Przyjęta Polityka ma doprowadzić do wyboru przez Radę Nadzorczą takiej firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie ustawowe Spółki z zachowaniem: bezstronności, niezależności, niedyskryminacji, zasad etyki zawodowej oraz standardów obowiązujących w zakresie przeprowadzania badania.

Spółka w  powyższym zakresie stosuje ogólne zasady wynikające z  ustawy z  dnia 11 maja 2017  r. o  biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”).

Zgodnie z art. 134 Ustawy maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską nie może przekraczać 5 lat a kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat.

Ponowne przeprowadzenie badania ustawowego w  jednostce, jest możliwe po upływie co najmniej 4 lat od zakończenia ostatniego badania – art. 17 ust. 3 Rozporządzenia nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (…).

 

Raporty roczne