Zgodnie z §18 ust. 3 pkt 12 Statutem Spółki wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza dokonując wyboru firmy audytorskiej działa w oparciu o wskazane w dokumencie „Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych” kryteria oraz rekomendacje Komitetu Audytu.

Przyjęta Polityka ma doprowadzić do wyboru przez Radę Nadzorczą takiej firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie ustawowe Spółki z zachowaniem: bezstronności, niezależności, niedyskryminacji, zasad etyki zawodowej oraz standardów obowiązujących w zakresie przeprowadzania badania, oraz przy poszanowaniu praw firm audytorskich umieszczonych w wykazie publikowanym przez Komisję Nadzoru Audytowego na podstawie art. 91 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Spółka w  powyższym zakresie stosuje ogólne zasady wynikające z  ustawy z  dnia 11 maja 2017  r. o  biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089) (dalej: „Ustawa”). Zgodnie z art. 134 Ustawy maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z  tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat.

Ponowne przeprowadzenie badania ustawowego w  jednostce, jest możliwe po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania.

Biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdań finansowych XTPL S.A.

4AUDYT sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 24/1
60-846 Poznań

Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez KRBR pod numerem ewidencyjnym 3363

 


 

Roczne sprawozdania finansowe:

  • rok 2017 (badanie)
Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej