Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ XTPL S.A. na 24 kwietnia 2019 roku

Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na 24 kwietnia 2019 na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, parter, sala konferencyjna („Walne Zgromadzenie”).

 

1. Data, godzina i miejsce oraz szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1.1. data Walnego Zgromadzenia: 24 kwietnia 2019 roku;

1.2. godzina Walnego Zgromadzenia: 10.00;

1.3. miejsce Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, parter, sala konferencyjna;

1.4. szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1.4.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
1.4.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
1.4.3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
1.4.4. Przyjęcie porządku obrad.
1.4.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczas obowiązującego programu motywacyjnego.
1.4.6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Spółce Programu Motywacyjnego.
1.4.7. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P.
1.4.8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości, zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii P.
1.4.9. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. uzasadniającej wyłączenie prawa poboru akcji serii R dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
1.4.10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
1.4.11. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A oraz nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
1.4.12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.
1.4.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
1.4.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
1.4.15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu.
1.4.16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
1.4.17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
1.4.18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W związku z pkt 1.4.8, 1.4.10 oraz 1.4.16 powyższego porządku obrad, obejmującymi podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz mając na uwadze znaczny zakres zamierzonych zmian w Statucie, poniżej znajduje się wyliczenie projektowanych zmian Statutu Spółki:

a) paragrafy, które mają otrzymać nowe brzmienie: §3, §5, §6, §7, §8, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23;

b) paragrafy, które zostają dodane: §5a.

Treść projektów uchwał dotyczących zmian Statutu, treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu oraz zestawienie zmian Statutu znajdują się w załączniku do ogłoszenia i możliwa jest do pobrania ze strony internetowej.

 

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 8 kwietnia 2019 roku („Dzień rejestracji”). Dzień rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela, niezależnie od tego, czy akcje te mają formę dokumentu, czy są zdematerializowane.

 

3. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu:

3.1. Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

3.1.1. Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych (zdematerializowane)
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż 27 marca 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji, tj. nie później niż 9 kwietnia 2019 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

1) były akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień rejestracji”), tj. w dniu 8 kwietnia 2019 roku oraz
2) zwróciły się, nie wcześniej niż w dniu 27 marca 2019 i nie później niż w dniu 9 kwietnia 2019r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariuszom rekomenduje się odebranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu wszystkich tych, którzy znaleźli się na wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W przypadku jednak, gdyby pomimo odebrania zaświadczenia od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, akcjonariusz nie znalazł się na wykazie, okazanie zaświadczenia będzie uznane przez Spółkę za konieczne i wystarczające do dopuszczenia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3.1.2. Akcje w formie dokumentu
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu rejestracji i nie zostaną odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza w Polsce, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – według wyboru akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3.2. Lista uprawnionych
Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z akcji Spółki na okaziciela Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce lub zaświadczeń o złożeniu akcji wystawionych zgodnie z powyżej wskazanymi zasadami (w przypadku akcji mających postać dokumentu) oraz na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazanemu Spółce najpóźniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich adres zamieszkania lub siedziby, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu Spółki (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu Spółki , może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu Spółki (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: investors@xtpl.com.
Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

1) akcjonariusze niebędący osobami fizycznymi – muszą potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru,
2) akcjonariusze będący osobami fizycznymi – muszą załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
3) pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – musi przedstawić dokumenty dotyczące akcjonariusza wskazane w punktach powyżej i dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, na jego wniosek okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy .

3.3. Rejestracja akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu
Każdy uczestnik uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z chwilą przybycia na Walne Zgromadzenie zgłasza swoją obecność (w punkcie rejestracji akcjonariuszy) zespołowi obsługi akcjonariuszy i jest umieszczany na liście obecności.
Pełnomocnicy osób prawnych proszeni są o zgłoszenie się do punktu rejestracji akcjonariuszy najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
Przy sporządzaniu listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, dokonywane są następujące czynności:

1) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego pełnomocnika, (jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy to zaznaczyć na liście obecności),
2) podanie liczby akcji, która jest w posiadaniu zgłaszającego się uczestnika,
3) określenie liczby głosów przysługujących zgłaszającemu się uczestnikowi,
4) uzyskanie podpisu uczestnika na liście obecności,
5) wydanie uczestnikowi karty do głosowania, instrukcji głosowania oraz innych materiałów na obrady.

 

4. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

4.1. informacje o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 3 kwietnia 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Zarządu Spółki (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: investors@xtpl.com.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do niego imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego żądania (w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej jako skan). Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien dodatkowo załączyć do żądania kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości. W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej wymagane jest załączenie do żądania oryginałów lub kopii dokumentów, z których będzie wynikać reprezentacja tych podmiotów (np. odpisów z właściwych rejestrów, pełnomocnictw). Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan w formacie PDF).
O terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 6 kwietnia 2019 roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4.2. informacje o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w sekretariacie Zarządu Spółki (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres investors@xtpl.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do niego imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego żądania (w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej jako skan). Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien dodatkowo załączyć do żądania kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości. W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej wymagane jest załączenie do żądania oryginałów lub kopii dokumentów, z których będzie wynikać reprezentacja tych podmiotów (np. odpisów z właściwych rejestrów, pełnomocnictw). Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan w formacie PDF).
O terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

4.3. informacje o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu może j zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4.4. informacje o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji należących do każdego z akcjonariuszy.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno zawierać dane akcjonariusza takie jak nazwa (firma), siedziba, adres, numer z właściwego rejestru (np. numer KRS), jak również dane (jak w zdaniu poprzednim) osób reprezentujących tego akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo sporządzone wyłącznie w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Zarządowi Spółki pocztą elektroniczną na adres: investors@xtpl.com, najpóźniej na koniec dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia.
Do zawiadomienia należy dołączyć dokument pełnomocnictwa oraz skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, gdy akcjonariuszem nie jest osoba fizyczna. W zawiadomieniu należy wskazać: osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania – gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną lub nazwę (firmę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru), a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa, niebędącego osobą fizyczną.
Ponadto akcjonariusz w wyżej zakreślonym terminie zobowiązany jest przesłać Spółce pocztą elektroniczną w formie skanów (w formacie PDF) odpowiednio następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości lub odpis aktualny lub pełny z rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej pozwalające zidentyfikować pełnomocnika i akcjonariusza jako jego mocodawcę.
W przypadku wątpliwości co do kompletności, rzetelności lub prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa, przy czym akcjonariusz, który odwołał pełnomocnictwo niezwłocznie informuje o tym Zarząd Spółki poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres investors@xtpl.com, a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – również na piśmie wręczonym osobiście lub przesłanym listem poleconym na adres Spółki.
Wzór pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej w zakładce „Relacje inwestorskie”.
Formularz głosowania przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej.
Korzystanie z ww. formularzy nie jest obligatoryjne. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.
W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa z instrukcją co do sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariusza.
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

4.5. informacje o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4.6. informacje o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Nie przewiduje się możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4.7. informacje o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

5. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki we Wrocławiu (54-066) przy ul. Stabłowickiej 147.
Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

 

6. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej.

 

7. Załączniki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A.

28 maja 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A.

16 kwietnia 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A.

29 listopada 2017 r.

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej