Interesujące artykuły o nas

2023

XTPL has an agreement with Detekt Technology for non-exclusive distribution in Taiwan

Zobacz online

XTPL ma umowę z Detekt Technology na niewyłączną dystrybucję na Tajwanie

Zobacz online

XTPL will join the sWIG80 index as part of the September index revision

Zobacz online

XTPL dołączy do indeksu sWIG80 w ramach wrześniowej rewizji indeksów

Zobacz online

XTPL: Commercialization has accelerated

Zobacz online

XTPL: Komercjalizacja nabrała tempa

Zobacz online

XTPL raises more than PLN 36.5 million in series V public offering

Zobacz online

XTPL pozyskał ponad 36,5 mln zł w ramach oferty akcji serii V

Zobacz online

XTPL with issue price in series V share offering set at PLN 133

Zobacz online

XTPL z ceną emisyjną w ofercie akcji serii V ustaloną na 133 zł

Zobacz online

Deep tech on the Warsaw Stock Exchange is gaining strength. 5 companies from this sector are already commercializing their developed technology

Zobacz online

Deep tech na GPW rośnie w siłę. 5 spółek z tego sektora, które już komercjalizują wypracowaną technologię

Zobacz online

XTPL launches book building for new issue shares

Zobacz online

XTPL rusza z budową księgi popytu na akcje nowej emisji

Zobacz online

Electronics manufacturing is about to undergo a revolution, and ultra-precision printing from XTPL could be at the forefront of that change

Zobacz online

Produkcję elektroniki czeka rewolucja, a ultraprecyzyjne drukowanie od XTPL może być liderem tej zmiany

Zobacz online

XTPL has order to supply printing module for global US manufacturer

Zobacz online

XTPL ma zamówienie na dostawę modułu drukującego dla globalnego producenta z USA

Zobacz online

XTPL with another quarter of high sales growth. Plan to increase revenue 10-fold by the end of 2026

Zobacz online

XTPL z kolejnym kwartałem wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży Plan 10-krotnego zwiększenia przychodów do końca 2026

Zobacz online

XTPL targets PLN 100 million in revenue by 2026; also plans to issue shares

Zobacz online

XTPL celuje w 100 mln zł przychodów do 2026 r. Planuje też emisję akcji

Zobacz online

XTPL talks with entities that can support product commercialization in the US

Zobacz online

XTPL rozmawia z podmiotami mogącymi wesprzeć komercjalizację produktów w USA

Zobacz online

XTPL with more than threefold increase in revenue from sales of products and services in Q1 2023

Zobacz online

XTPL z ponad 3-krotnym wzrostem przychodów ze sprzedaży produktów i usług w I kwartale 2023 roku

Zobacz online

Chinese patent warmed up investors on the WSE

Zobacz online

Chiński patent rozgrzał inwestorów na GPW

Zobacz online

XTPL teams up with Korea’s HB Technology to create next-generation displays

Zobacz online

XTPL wspólnie z koreańskim HB Technology tworzy wyświetlacze nowej generacji

Zobacz online

XTPL osiąga blisko 5-krotny wzrost w 2022 roku i przekracza 10 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług

Zobacz online

XTPL’s revenues from the sale of products and services grow nearly fivefold in 2022 and exceed PLN 10 million

Zobacz online

XTPL z kolejną transakcją sprzedaży na rynek chiński

Zobacz online

XTPL with another sale to the Chinese market

Zobacz online

Pierwsza gwiazda poświątecznej sesji. Kurs XTPL świeci najjaśniej

Zobacz online

The first star of the post-Christmas session. XTPL stock price shines brightest

Zobacz online

Polski „nano-Gutenberg” zarabia. Filip Granek opracował przełomowy system nanodruku

Zobacz online

Poland’s 'nano-Gutenberg’ is making a profit. Filip Granek has developed a groundbreaking nano-printing system

Zobacz online

XTPL dostarczy technologię partnerowi z Korei Płd. do wykorzystania przez wiodącego producenta wyświetlaczy

Zobacz online

XTPL to provide technology to a partner from South Korea for use by a leading display manufacturer

Zobacz online

XTPL: Celem finansowym na 2023 rok jest osiągnięcie break even na poziomie zysku netto

Zobacz online

XTPL: financial target for 2023 is to achieve break even at net profit level

Zobacz online

Sprawozdanie finansowe XTPL: spółka zanotowała najlepszy kwartał w historii

Zobacz online

XTPL financial report: the company reported its best quarter ever

Zobacz online

XTPL zrealizował trzeci etap fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension

Zobacz online

XTPL has completed the third stage of the technology phase under a contract with Nano Dimension

Zobacz online

XTPL liczy na osiągnięcie progu rentowności na poziomie wyniku netto w 2023

Zobacz online

XTPL aims to break even on net income in 2023

Zobacz online

W wynikach XTPL widać już komercjalizację

Zobacz online

Commercialisation is already visible in XTPL’s results

Zobacz online

XTPL enters the US market. Share price increase

Zobacz online

XTPL reports a surge in revenues from the sale of products and services in H1 2022

Zobacz online

XTPL has its first Delta Printing System device order for Chinese partner

Zobacz online

2022

XTPL wchodzi do USA. Kurs w górę

Polska spółka dostarczy swoje urządzenie do klienta z rynku amerykańskiego. Jego nazwy nie podano. Wiadomo natomiast, że to duża firma technologiczna notowana na giełdzie Nasdaq.

Zobacz online

XTPL zanotowała skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług w I półroczu 2022 roku

XTPL S.A., globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla światowego rynku nowoczesnej elektroniki, zaprezentowała oficjalne wyniki za I połowę 2022 r.

Zobacz online

XTPL ma pierwsze zamówienie na urządzenie Delta Printing System dla partnera z Chin

XTPL podpisał umowę na dostawę urządzenia Delta Printing System dla wiodącego ośrodka badawczo-rozwojowego z Chin. XTPL dostarczy i uruchomi urządzenie w II połowie 2022 r., a pierwsze wpływy z tej sprzedaży spółka odnotuje w III kwartale br.

Zobacz online

XTPL will deliver its next prototype production device to Humboldt-Universität zu Berlin

The buyer is the IRIS Adlershof Institute from the prestigious Humboldt-Universität zu Berlin.

Zobacz online

XTPL dostarczy kolejne swoje urządzenie do produkcji prototypowej do Uniwersytetu Humboldta w Berlinie

Nabywcą jest Instytut IRIS Adlershof Institute z prestiżowego Humboldt-Universität zu Berlin, czyli Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

Zobacz online

Filip Granek, XTPL: Idziemy do przodu, a szanse na sukces rosną

(materiał video)

Zobacz online

Filip Granek, XTPL: We are moving forward and the chances of success are growing

(video material)

Zobacz online

XTPL zrealizuje dostawę autorskiego modułu drukującego. Kurs akcji wzrósł o ponad 30% na piątkowej sesji

Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych XTPL poinformował w piątek rano przejściu do kluczowego etapu wdrożenia, czyli realizacji zamówienia na dostawę modułu drukującego dla partnera z Tajwanu. Jest to kolejna realizacja projektu przemysłowego na zaawansowanym etapie przez XTPL. Kurs akcji na piątkowej sesji wzrósł o ponad 30%.

Zobacz online

XTPL will deliver its proprietary printing module

The share price rose by over 30% on Friday's session XTPL, listed on the Warsaw Stock Exchange, announced on Friday morning that it has moved to the key implementation stage, i.e. the execution of the order for the delivery of a printing module for a partner from Taiwan. It is another implementation of an industrial project at an advanced stage by XTPL. The share price on Friday's session increased by over 30%.

Zobacz online

Inwestorzy wierzą w XTPL. Spółka rusza z zamówieniem dla Tajwanu

Polska spółka ruszyła z realizacją zamówienia dla partnera z Tajwanu. Przychody z tego tytułu zaksięguje w 2022 r.

Zobacz online

Investors believe in XTPL. The company starts an order for Taiwan

The Polish company has started the implementation of the order for a partner from Taiwan. Revenues on this account will be posted in 2022.

Zobacz online

W II kwartale 2022 r. XTPL zanotował ponad 2 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług

XTPL (WSE: XTP), globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla światowego rynku nowoczesnej elektroniki, opublikował szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług, które w II kwartale 2022 r. wyniosły 2,04 mln zł i były 26x wyższe w porównaniu do 0,08 mln zł zanotowanych w II kwartale 2021 r. Spółka szacuje, że w całym I półroczu br. przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły około 2,97 mln zł (21-krotny wzrost r/r). Na tak znaczące wzrosty wpłynęła przede wszystkim realizacja projektów z partnerami przemysłowymi.

Zobacz online

In the second quarter of 2022, XTPL recorded over PLN 2 million in revenues from the sale of products and services

XTPL (WSE: XTP), a global provider of breakthrough nanoprinting solutions for the global market of modern electronics, published estimated consolidated revenues from the sale of products and services, which in Q2 2022 amounted to PLN 2.04 million and were 26 times higher than 0, PLN 08 million recorded in the second quarter of 2021. The company estimates that in the entire first half of this year. revenues from the sale of products and services amounted to approximately PLN 2.97 million (21-fold increase y / y). Such significant increases were mainly due to the implementation of projects with industrial partners.

Zobacz online

Postępuje współpraca XTPL ze spółką z Nasdaq

Giełdowa spółka z branży nanodruku konsekwentnie zwiększa przychody z produktów i usług. Najważniejsze efekty współpracy z Nano Dimension mają jednak dopiero nadejść.

Zobacz online

The cooperation of XTPL with the company from Nasdaq is progressing

The listed nanoprinting company is consistently increasing its revenues from products and services. However, the most important results of the collaboration with Nano Dimension are yet to come.

Zobacz online

Strategiczne umowy XTPL w 1Q i plany na 2022 rok

XTPL S.A. zawarł dwie umowy w zakresie komercjalizacji opracowanych i produkowanych przez siebie tuszów przewodzących opartych na nanocząstkach metalicznych. Przychody z podpisanych kontraktów wesprą dalszy rozwój spółki.

Zobacz online

Strategic XTPL contracts in Q1 and plans for 2022

XTPL S.A. concluded two agreements for the commercialization of the developed and produced conductive inks based on metallic nanoparticles. Revenues from signed contracts will support the further development of the company.

Zobacz online

XTPL miało 2,63 mln zł straty netto, 2,4 mln zł straty EBITDA w I kw. 2022 r.

XTPL odnotowało 2,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 2,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zobacz online

XTPL had a net loss of PLN 2.63 million, an EBITDA loss of PLN 2.4 million in Q1 2022.

XTPL recorded PLN 2.63 million of consolidated net loss attributable to shareholders of the parent company in Q1 2022 compared to PLN 2.25 million loss a year earlier, the company said in the report.

Zobacz online

XTPL zrealizował pierwszy etap fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension

XTPL zakończył pierwszy etap prac rozwojowych w ramach fazy technologicznej działań określonych w umowie z Nano Dimension, podała spółka. Umowa dotyczy opracowania specjalnej formulacji tuszu przewodzącego prąd elektryczny do przemysłowych zastosowań w produktach klienta nakierowanych na produkcję płytek PCB.

Zobacz online

XTPL has completed the first stage of the technological phase under the contract with Nano Dimension

XTPL has completed the first phase of development work as part of the technology phase of activities set out in its contract with Nano Dimension, the company said. The contract concerns the development of a special electrically conductive ink formulation for industrial applications in the client's products aimed at the production of PCBs.

Zobacz online

XTPL i Nano Dimension rozpoczynają współpracę w celu opracowania przewodzącego nanotuszu nowej generacji

XTPL (GPW: XTP), globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla światowego rynku elektroniki, oraz notowana na NASDAQ izraelska firma Nano Dimension Ltd. (Nasdaq: NNDM) będą współpracować nad stworzeniem specjalnej formulacji tuszu przewodzącego prąd, opartego na nanocząstkach metalicznych, do rynku drukowanych płytek PCB oraz Additively Manufactured Electronics (AME).

Zobacz online

Nano Dimension and XPTL to develop nano-particle conductive ink

Nano Dimension Ltd. announced a collaboration with XTPL S.A. to develop new nano-particle based conductive ink.

Zobacz online

2021

XTPL S.A. in the third quarter of 2021 has maintained a good pace of development

In the reporting period the Company developed PLN 213 thousand YTD compared to PLN 44 thousand last year. This was possible as a result of the Company’s entry into the phase of commercialization and sale of its solutions in two out of three business lines – the Delta Printing System devices and nanoinks. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL S.A. w III kwartale 2021 utrzymała dobre tempo rozwoju

Spółka w raportowanym okresie wypracowała 213 tys. PLN przychodów ze sprzedaży produktów, w porównaniu do 44 tys. PLN w ubiegłym roku. Było to możliwe dzięki wejściu XTPL w etap komercjalizacji i sprzedaży swoich rozwiązań już dwóch z trzech linii biznesowych – urządzeń drukujących Delta Printing System oraz nanotuszów.

Zobacz online

XTPL sells another Delta Printing System printer

The Company sold another Delta printer to the Bendable Electronics and Sensing Technologies (BEST) research group at the University of Glasgow. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL sprzedaje kolejną drukarkę Delta Printing System

Spółka sprzedała kolejny egzemplarz drukarki Delta Printing System, który zostanie dostarczony na Uniwersytet w Glasgow do zespołu badawczego Bendable Electronics and Sensing Technologies (BEST).

Zobacz online

Gamedev, biotech and … optoelectronics – Polish unicorns

Polish investors are more and more boldly investing overseas, but looking for technological companies, it is also worth looking around the domestic ones in order not to miss the opportunity (content in Polish).

Zobacz online

Gamedev, biotech i… optoelektronika – polskie stajnie jednorożców

Polscy inwestorzy coraz śmielej inwestują za oceanem, ale w poszukiwaniu technologicznych perełek warto rozglądać się także po krajowym podwórku, aby nie przegapić okazji.

Zobacz online

XTPL technology awarded in China

XTPL was awarded as “The most valuable optoelectronic equipment” and “The most valuable optoelectronic materials” during the Display & Touch Industry Conference 2021 (DTIC 2021). (content in Polish)

Zobacz online

Technologia XTPL S.A. nagrodzona w Chinach

XTPL otrzymał tytuł „Najcenniejszej marki produktu optoelektronicznego” oraz „Najcenniejszej marki materiałów do produkcji komponentów optoelektronicznych” podczas Display & Touch Industry Conference 2021 (DTIC 2021).

Zobacz online

XTPL found a distributor in China

XTPL has signed a distribution agreement with the Chinese company Yi Xin Technology. Yi Xin will distribute the Company’s technological solutions in China (content in Polish).

Zobacz online

XTPL znalazł dystrybutora w Chinach

XTPL podpisał umowę dystrybucyjną z chińską firmą Yi Xin Technology. Yi Xin pełnić będzie rolę dystrybutora rozwiązań technologicznych XTPL na rynku chińskim.

Zobacz online

XTPL project recommended by the NCBiR up to PLN 7.7 million in co-financing

XTPL has advised that it has obtained a recommendation from the National Center for Research and Development (NCBiR) to receive funding for the project on development of breakthrough printing technology of 3D micrometric conductive structures using an innovative printhead capable of printing on non-planar substrates and compatible ink for printed electronics applications (content in Polish).

Zobacz online

Projekt XTPL zarekomendowany przez NCBiR do 7,7 mln zł dofinansowania

XTPL poinformował o otrzymaniu od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rekomendacji w zakresie udzielenia dofinansowania na projekt opracowania przełomowej technologii druku mikrometrycznych struktur przewodzących 3D z wykorzystaniem innowacyjnej głowicy zdolnej do druku na podłożach nieplanarnych oraz kompatybilnego tuszu, do zastosowań w elektronice drukowanej.

Zobacz online

XTPL S.A. acquires a business partner in South Korea

XTPL has established cooperation with Bandi Consortia to support the commercialization of XTPL technology on the Korean market (content in Polish).

Zobacz online

XTPL pozyskało partnera biznesowego w Korei Południowej

XTPL nawiązał współpracę ze spółką Bandi Consortia w zakresie wsparcia komercjalizacji technologii XTPL na rynku koreańskim.

Zobacz online

2020

XTPL: 16 patent application and project for an automotive industry

XTPL is looking for new applications for its ultra-precise printing technology and relies, among others, for innovation in the automotive market. The company has also submitted another patent application with the US office. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL: 16 wniosek patentowy i projekt dla klienta z branży motoryzacyjnej

XTPL szuka kolejnych zastosowań dla swojej technologii ultraprecyzyjnego druku i stawia m.in. na innowacje na rynku motoryzacyjnym. Firma złożyła też kolejny wniosek patentowy w amerykańskim urzędzie. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL has ultraprecise printing technology that will intends to commercialize in 7 areas – report from the investor’s day

“Depending on the area of application, the Polish company sells one of two benefits. In the area of open defect repair (ODR) this is a cost reduction service. Depending on the size of the market and the amount of the producer's savings, the company can count on higher royalties. In the case of smart glass, XTPL's revenues will depend on how much the company's solutions broaden the market. XTPL is able to gain royalties for market final growth. The more successful the company’s implementations will be, the higher the percentage it will be able to take for itself.” (content in Polish)

Zobacz online

XTPL posiada technologię ultraprecyzyjnego drukowania, którą zamierza komercjalizować w 7 obszarach – relacja z dnia inwestora

„W zależności od obszaru zastosowania polska spółka sprzedaje jedną z dwóch korzyści. W obszarze naprawy defektów wyświetlaczy jest to usługa obniżenia kosztów. W zależności od wielkości rynku i wysokości oszczędności producenta spółka może liczyć na tym większe tantiemy. W przypadku inteligentnego szkła przychody XTPL będą zależeć od tego jak bardzo oferowane przez spółkę rozwiązania poszerzą rynek. Z ostatecznego wzrostu rynku XTPL jest w stanie pobrać dla siebie tantiemy. Im więcej udanych wdrożeń będzie miała za sobą spółka tym większe procenty od tych wzrostów będzie w stanie brać dla siebie.” (treść w języku polskim)

Zobacz online

2019

XTPL signed the technology evaluation agreement with BOE from China

XTPL signed a contract for technology evaluation with Hefei BOE Joint Technology Co. Ltd. – a subsidiary of the Chinese group BOE – one of the largest global display manufacturers. The cooperation’s goal at this stage is, among others, confirmation of the parameters of the technology developed and commercialized by the Polish company. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL podpisało umowę na przeprowadzenie ewaluacji technologii z BOE z Chin

XTPL podpisało umowę na przeprowadzenie ewaluacji technologii z Hefei BOE Joint Technology Co. Ltd. - spółką zależną od chińskiego koncernu BOE - jednego z największych światowych producentów wyświetlaczy. Współpraca na tym etapie ma w celu m.in. potwierdzenie parametrów technologii rozwijanej i komercjalizowanej przez polską spółkę. (treść w języku polskim)

Zobacz online

Filip Granek: Commercialization of XTPL solutions

XTPL CEO, Dr Filip Granek in an interview with Dariusz Wieczorek from Parkiet.TV talks about potential partners interested in the company's technology, advantages of licensing model of commercialization and the importance of IP protection. (content in Polish)

Zobacz online

Filip Granek: Komercjalizacja rozwiązań XTPL

XTPL CEO, Dr. Filip Granek w rozmowie dla Parkiet.TV z Dariuszem Wieczorkiem mówi o potencjalnych partnerach zainteresowanych technologią firmy, zaletach modelu licencyjnego komercjalizacji i znaczeniu ochrony IP. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL on the way to commercialization of its technology

XTPL consistently implements the next stages on the road to commercialization of technology. On the occasion of the semi-annual report, the Company summarized the achievements of the past period. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL w drodze do komercjalizacji swojej technologii

XTPL konsekwentnie realizuje kolejne etapy na drodze do komercjalizacji technologii. Przy okazji raportu półrocznego Spółka podsumowała dokonania minionego okresu. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL forecasts a significant increase on its patent cloud

XTPL plans to submit 26 patent applications by the end of 2020. For deep technology companies, such as XTPL, intellectual property is a product and a competitive advantage, while the size of the patent cloud has a major impact on their value. XTPL intends to put more than just a product on the global market. The company wants contribute with its breakthrough technology to revolutionary changes in many branches of the industry, where the company’s solutions will enable a quantum progress. Only the highest level of intellectual property protection guarantees safe commercialization of XTPL disruptive solutions. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL prognozuje istotny wzrost chmury patentowej

XTPL zamierza złożyć 26 zgłoszeń patentowych do końca 2020 roku. Dla firm rozwijających tzw. twarde technologii, takich jak XTPL, własność intelektualna jest produktem i przewagą konkurencyjną, a wielkość chmury patentowej istotnie przekłada się na ich wartość. XTPL zamierza wprowadzić na światowy rynek coś więcej niż tylko produkt. Firma chce przyczynić się swoją przełomową technologią do rewolucyjnych zmian w wielu gałęziach przemysłu, w których rozwiązanie spółki ma umożliwić skokowy postęp. Tylko najwyższy poziom ochrony własności intelektualnej jest gwarancją bezpiecznej komercjalizacji przełomowego rozwiązania XTPL. (treść w języku polskim)

Zobacz online

Licensing will satisfy all

„In my opinion, the decision about licensing of the technology is very good. On one hand, it should accelerate the commercialization of XTPL technology in the area of open defect repair, and on the other hand it will allow the company to retain the rights to its intellectual property related to using this technology” comments Adrian Kowolik, East Value Research analyst. (content in Polish)

Zobacz online

Licencjonowanie zadowoli wszystkich

"W mojej ocenie decyzja o licencjonowaniu jest bardzo dobra. Z jednej strony powinna przyspieszyć komercjalizację technologii XTPL w naprawie defektów, a z drugiej pozwolić spółce zachować prawa do wartości intelektualnej związanej z zastosowaniem tej technologii" – komentuje Adrian Kowollik, analityk East Value Research. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL will commercializing its technology thanks to licensing

The company has decided to license its technology dedicated for repairing defects occurring during the production of displays. The decision is the result of talks with partners interested in acquiring the company’s technology and analyzes confirming the advantages of using the model. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL będzie komercjalizować swoją technologię dzięki licencjonowaniu

Spółka podjęła decyzję o licencjonowaniu technologii na rynku wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów (ang. open defect repair). Decyzja jest efektem rozmów z partnerami zainteresowanymi nabyciem technologii spółki oraz analiz, potwierdzających zalety zastosowania tego modelu. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL pozyskało środki na rozwój

Inwestorzy objęli maksymalną pulę akcji z przedziału 68-78 tys. akcji XTPL o wartości ponad 10 mln zł. Zainteresowanie akcjami było na tyle duże, że pulę zwiększono z 55-65 tys. papierów. Cena za jedną akcję wynosiła 130zł. Mniej więcej połowa akcji trafiła w ręce zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL obtained founds for development.

Investors took up the maximum pool of shares from 68-78k XTPL shares worth over PLN 10 million. Demand in the XTPL shares was that high that the pot was increased from previous 55-65k shares. The price for one share was PLN 130. Almost half of the shares were taken up to foreign institutional investors. (content in Polish)

Zobacz online

Companies from the WSE with an unique technology on a global scale that seek suport from investors.

In Poland established companies which offer technologically advanced solutions. Some of them are on the Warsaw Stock Exchange. These are companies that have their own technology, and their products are so innovative that they can soon be used around the world and play an important role in the global market. The transition from the project phase to commercialization is not easy. It requires time and, above all, financing. Strefa Investora presented in their article three of such companies, among them XTPL. (content in Polish)

Zobacz online

Spółki z GPW z unikatową na skalę światową technologią, które poszukują wsparcia od inwestorów

W Polsce powstają spółki, które oferują rozwiązania zaawansowane technologicznie. Niektóre z nich znajdują się na warszawskiej giełdzie. Są to firmy, które posiadają własną technologię, a ich produkty są na tyle innowacyjne, że mogą być wkrótce wykorzystywane na całym świecie i odegrać ważną rolę na globalnym rynku. Przejście z fazy projektu do komercjalizacji nie jest proste. Wymaga czasu i przede wszystkim finansowania. Strefa Inwestorów zaprezentowała w swoim artykule trzy takie spółki, wśród nich XTPL. (treść w języku polskim)

Zobacz online

WSE is launching the WIGtech index, which will include copmanies from the new economy.

The Warsaw Stock Exchange meets the trends in the economy, which is why decided to launch a new index – WIGtech. It will cover companies in such areas as biotechnology, gaming and programming. It is possible that the index will become the reference point for contracts in the future. The WSE published the exact composition of the index, which will include 42 companies, including XTPL. (content in Polish)

Zobacz online

GPW uruchamia indeks WIGtech w skład którego wejdą spółki nowej gospodarki.

Warszawska giełda wychodzi naprzeciw trendom w gospodarce, dlatego zdecydowała się uruchomić nowy indeks – WIGtech. Obejmie on spółki z takich dziedzin jak biotechnologia, gaming czy programowanie. Możliwe, że indeks zostanie w przyszłości punktem odniesienia dla kontraktów terminowych. GPW opublikowała dokładny skład indeksu, do którego należeć będą 42 spółki, wśród nich także XTPL. (treść w języku polskim)

Zobacz online

The Polish company will change the production of screens

XTPL is preparing itself for the commercialization of breakthrough nanoprinting technology and brings on board world stars of high-tech projects, Objective: expansion in Asia and America. (content in Polish)

Zobacz online

Polska firma odmieni produkcję ekranów

XTPL szykuje się do komercjalizacji przełomowej technologii nanodruku i ściąga światowe gwiazdy projektów high-tech. Cel: ekspansja w Azji i Ameryce. (treść w języku polskim)

Zobacz online

Prospects for the development of XTPL on the first key markets: flat panel displays and smart glass and the current situation in the company

On June 4, 2019, an investors’ chat with representatives of the Management Board of XTPL took place. During the discussion, we talked about the display and smart glass markets. Investors also asked questions about the applications for nanoprinting, possible commercialization of the technology, development on foreign markets and prospects for the acquisition of the company. The meeting was very popular. Almost 800 investors took part in the discussion, and the Management Board answered almost 30 questions. We invite you to read the whole report. (content in Polish)

Zobacz online

Perspektywy rozwoju XTPL na pierwszych kluczowych rynkach: wyświetlaczy (flat panel display) oraz inteligentnego szkła (smart glass) i bieżąca sytuacja w spółce

4 czerwca 2019 r. odbył się czat inwestorski z przedstawicielami Zarządu spółki XTPL. Podczas dyskusji rozmawialiśmy o rynku wyświetlaczy oraz inteligentnego szkła. Inwestorzy zadawali również pytania o zastosowanie nanodruku, możliwą komercjalizację technologii, rozwój na rynkach zagranicznych oraz perspektywy przejęcia spółki. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W dyskusji wzięło udział niemal 800 inwestorów, a Zarząd spółki odpowiedział na prawie 30 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL on the Road to Commercialization

After a very busy 2018, in the first quarter of this year, XTPL maintained its momentum and consistently progressed towards gaining a position of a globally significant provider of the breakthrough nanoprinting technology. The strong potential for a wide industrial application of XTPL solutions has been again confirmed during the Display Week in San Jose – the most important global conference dedicated to display manufacturers. The upcoming quarters will entail very intensive commercialization work for the company, with the direction set out in the new “XTPL Inside” strategy. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL w drodze do komercjalizacji

Po pracowitym 2018 r. w I kwartale br. XTPL nie zwolniło tempa i konsekwentnie realizowało działania przybliżające spółkę do zbudowania pozycji globalnie liczącego się dostawcy technologii nanodruku. Potencjał do szerokiego zastosowania rozwiązań XTPL w przemyśle został potwierdzony podczas Display Week w San Jose – najważniejszej światowej konferencji dedykowanej producentom wyświetlaczy. Przed spółką kwartały intensywnych prac komercjalizacyjnych, których kierunek XTPL nakreśliło w nowej strategii „XTPL Inside”. (treść w języku polskim)

Zobacz online

Technology company XTPL has developed a unique approach to printing various materials

“XTPL technology responds to the market need of progressing miniaturization and at the same time provides a cost-effective & scalable method. We believe that as easily and inexpensively as you print books and newspapers today, soon you’ll be able to print display, semiconductor or smart glass elements. The highest precision, one that will allow for this process to materialize, is what XTPL brings to the table.” – read the whole article about our additive manufacturing method for flat panel display sector. (content in English)

Zobacz online

Technologiczna spółka XTPL opracowała unikalną metodę drukowania różnego rodzaju materiałów

„Technologia XTPL odpowiada na zapotrzebowanie rynku związane z postępującą miniaturyzacją, a jednocześnie zapewnia niskokosztową i skalowalną metodę wytwarzania. Wierzymy, że tak jak dzisiaj szybko i niedrogo drukujemy książki i gazety, wkrótce będziemy mogli drukować wyświetlacze, półprzewodniki lub inteligentne szkło. Najwyższa precyzja, która pozwoli na realizację tego procesu, jest tym, co XTPL wnosi na rynek ”- zachęcamy do przeczytania całego artykułu o naszej addytywnej metodzie dedykowanej dla sektora wyświetlaczy. (treść w języku angielskim)

Zobacz online

XTPL Introduces Globally Its Breakthrough Nanoprinting Technology

Although books have been around for nearly 3,000 years, until Gutenberg invented the printing press in the 15th century they were rare and hard to manufacture. Text and illustrations were done by hand, a very time-consuming process, and only the wealthy could afford them. But within a few decades Gutenberg's innovation spread, which allowed literacy to flourish. Today, the advantages of print - such as scalability, lower cost, simplicity and speed - can also be used in the production of advanced electronics. This sector is facing a strong megatrend to produce high-tech devices using cost-effective and scalable methods. XTPL has developed the unique technology of ultra-precise printing to enable that advance. (content in English)

Zobacz online

XTPL wdraża globalnie swoją przełomową technologię nanodruku

Pomimo, iż książki istniały od prawie 3000 lat, dopóki Gutenberg nie wynalazł prasy drukarskiej w XV wieku, były rzadkie i trudne do wytworzenia. Tekst i ilustracje były wykonywane ręcznie, co było procesem bardzo czasochłonnym i tylko osoby zamożne mogły sobie na nie pozwolić. W ciągu kilku dziesięcioleci innowacja Gutenberga rozprzestrzeniła się, co umożliwiło rozkwit czytelnictwa. Obecnie zalety druku - takie jak skalowalność, niższy koszt, prostota i szybkość - można również wykorzystać w produkcji zaawansowanej elektroniki. Sektor ten stoi w obliczu silnego megatrendu do produkcji zaawansowanych technologicznie urządzeń przy użyciu efektywnych kosztowo i skalowalnych metod. XTPL opracowało unikalną technologię ultraprecyzyjnego drukowania, aby umożliwić ten postęp. (treść w języku angielskim)

Zobacz online

Nanoprinting Technology Opens Up New Areas For Printed Electronics

Printed electronics sector is consistently pursuing miniaturization, and while desired advancement of devices is progressing steadily, unfortunately in most cases it happens in direct proportion to their price. However, thanks to the new technology commercialized by the interdisciplinary XTPL team, in the near future it will be possible to print quickly and cheaply even the most advanced devices. (content in English)

Zobacz online

Technologia nanodruku otwiera nowe obszary dla elektroniki drukowanej

Sektor elektroniki drukowanej konsekwentnie dąży do miniaturyzacji i pomimo stałego postępu urządzeń, niestety w większości przypadków dzieje się to wprost proporcjonalnie do ich ceny. Jednak dzięki nowej technologii komercjalizowanej przez interdyscyplinarny zespół XTPL, w niedalekiej przyszłości możliwe będzie szybkie i tanie drukowanie nawet najbardziej zaawansowanych urządzeń. (treść w języku angielskim)

Zobacz online

XTPL is moving to the main market of the WSE. Here’s what we know about a technological company

On February 20th, the company which develops and commercializes the technology for ultra-precise printing of nanomaterials will debut on the WSE. XTPL has had a period of dynamic development and just after a few months since its debut on New Connect, it will change the stock market for the main one. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL przechodzi na główny rynek GPW. Oto, co wiemy o technologicznej spółce

Już 20 lutego, na GPW zadebiutuje spółka, która rozwija i komercjalizuje technologię ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów. XTPL ma za sobą okres dynamicznego rozwoju i zaledwie po kilkunastu miesiącach od debiutu na NewConnect, zmieni rynek. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL with Additional Capital from German Investors Sets Up Operating Structures in Silicon Valley

Strong engagement of two German investment funds - ACATIS and Heidelberger Beteiligungsholding (controlling 10.79% of XTPL shares) – is the best evidence of the company’ potential. At this stage we are focusing on key application areas: open defects repair, semiconductors and smart glass sectors. (content in English)

Zobacz online

XTPL z dodatkowym kapitałem od niemieckich inwestorów tworzy struktury operacyjne w Dolinie Krzemowej

Silne zaangażowanie dwóch niemieckich funduszy inwestycyjnych - ACATIS i Heidelberger Beteiligungsholding (kontrolujących 10,79% akcji XTPL) - jest najlepszym dowodem potencjału firmy. Na tym etapie koncentrujemy się na kluczowych obszarach zastosowań: naprawie zerwanych połączeń metalicznych, półprzewodnikach i sektorze smart glass. (treść w języku angielskim)

Zobacz online

2018

Od XTPL po Idea Bank. Ranking najlepszych i najgorszych inwestycji 2018 roku

W pierwszej dziesiątce najlepszych inwestycji rankingu Rentiera, znajdują się przede wszystkim spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Najlepszy wynik odnotowała firma XTPL z blisko 110% zyskiem netto, tj. po uwzględnianiu podatku i inflacji, dzięki czemu uplasowała się na pierwszym miejscu w zestawieniu. (treść w języku polskim)

Zobacz online

From XTPL to Idea Bank. Ranking of the best and worst investments in 2018

In the top ten of the best investments of the Rentier ranking, there are primarily companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The best result was recorded by XTPL with nearly 110% net profit, ie after taking tax and inflation into account, which placed the company in the first place of the ranking. (content in Polish)

Zobacz online

Polish Gutenberg

The interview for Forbes with Filip Granek, CEO of XTPL. “With great admiration I looked at people who turned technological enterprises into business. At scientists transforming into entrepreneurs. They were my superheroes. Now I would like to become one of them”- says Filip Granek. (content in Polish)

Zobacz online

Polski Gutenberg

Wywiad dla magazynu Forbes z Filipem Grankiem, CEO XTPL. „Z ogromnym podziwem patrzyłem na ludzi, którzy zamieniali przedsięwzięcia technologiczne w biznes. Na naukowców przekształcających się w przedsiębiorców. Byli moimi superbohaterami. Teraz sam chciałbym stać się jednym z nich” – mówi Filip Granek. (treść w języku polskim)

Zobacz online

Here is the Entrepreneur of the Year 2018

Filip Granek won the 16th edition of the EY Entrepreneur Of The Year competition. He received the award for his work on breakthrough technology, which has a serious chance to change the world for the better. He was also awarded in the New Business category! The prize has been awarded for the use of own scientific experience to create an innovative product on the global scale. (content in Polish)

Zobacz online

Oto Przedsiębiorca Roku 2018

Filip Granek został zwycięzcą 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Nagrodę otrzymał za pracę nad technologią przełomu, która ma poważną szansę zmienić świat na lepsze. Wygrał także w kategorii Nowy Biznes. Nagroda została przyznana za wykorzystanie własnego doświadczenia naukowego do tworzenia innowacyjnego na skale światową produktu. (treść w języku polskim)

Zobacz online

Europe? Only in the Silicon Valley you can develop a company worth billions

New technologies have their epicenter within a 50 mile radius from a certain area in the United States. Silicon Valley is a magnet for those who want to develop their business, that includes also XTPL. (content in Polish)

Zobacz online

Europa? Tylko w Dolinie Krzemowej można rozwinąć miliardową firmę

Nowe technologie mają swoje epicentrum w promieniu 50 mil od pewnego obszaru w Stanach Zjednoczonych. Dolina Krzemowa to magnes dla chcących rozwijać biznes, w tym także dla XTPL. (treść w języku polskim)

Zobacz online

World firsts in printed electronics in 2018

World firsts in printed electronics in 2018, describing what has been new in the world of printed electronics over the last 12 months. “XTPL are targeting their fine resolution printing system for display repairs. Occasionally small defects arise in the manufacture of LCD or OLED displays. In inspection of the display panels, these are identified.” Our technology is mentioned as a new solution for open defects repair, one of XTPL key application areas. (content in English)

Zobacz online

World firsts in printed electronics in 2018

Światowe innowacje w dziedzinie elektroniki drukowanej w 2018 – artykuł opisujący nowości w zakresie elektroniki drukowanej, które pojawiły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. „XTPL zamierza wykorzystać swój ultraprecyzyjny system drukowania w wysokiej rozdzielczości do naprawy wyświetlaczy. Przy produkcji wyświetlaczy LCD lub OLED sporadycznie występują niewielkie defekty, które są wykrywane podczas kontroli paneli wyświetlaczy”. Nasza technologia jest wymieniona jako nowe rozwiązanie do naprawy zepsutych połączeń metalicznych (open defects repair), co stanowi jeden z jej kluczowych obszarów zastosowań. (treść w języku angielskim)

Zobacz online

XTPL: Candidate for the Polish unicorn

XTPL company sets to conquer the market with a unique technology of ultraprecise deposition of a conductive nanoink. And the world is reaching out, because this technology is the quintessence of entrepreneurial and futurist dreams. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL: Kandydat na polskiego jednorożca

Firma XTPL wyrusza właśnie na podbój świata z unikalną autorską technologią nanoszenia przewodzącego nanotuszu. A świat wyciąga do niej ręce, bo jej technologia to kwintesencja marzenia przedsiębiorcy i futurysty. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL is the master of nanotechnology. They developed a method of ultraprecise printing

XTPL is a company listed on NewConnect, whose technology can change many industries. Their precise printing of electrodes can be used in the production of displays for TVs and smartphones, solar cells and anticounterfeiting systems. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL to mistrzowie nanotechnologii. Opracowali metodę ultraprecyzyjnego drukowania

XTPL to notowana na NewConnect firma, której technologia może zmienić oblicze niejednej branży. Ich precyzyjny druk obwodów elektrycznych może znaleźć zastosowanie w produkcji ekranów dla telewizorów i smartfonów, ogniw słonecznych czy zabezpieczeń antypodróbkowych. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL will receive further funding from Deutsche Balaton AG, close debut on the Warsaw Stock Exchange

The Deutsche Balaton AG Group decided to renew the investment in XTPL The fund will include a private issue of shares. The capital raised in the amount of EUR 1.05 million will be used to further strategically strengthen the process of commercialization of the company's solutions in the USA and the development of its patent portfolio. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL dostanie kolejne dofinansowanie od Deutsche Balaton AG, bliski debiut na GPW

Grupa Deutsche Balaton AG podjęła decyzję o ponowieniu inwestycji w XTPL. Fundusz obejmie prywatną emisję akcji. Pozyskany kapitał w wysokości 1,05 mln euro zostanie wykorzystany do dalszego strategicznego wzmocnienia procesu komercjalizacji rozwiązań spółki w USA oraz rozwoju jej portfela patentowego. (treść w języku polskim)

Zobacz online

The Polish startups to look out for in 2018 and beyond

Over recent years, the startup ecosystem in Poland has seen plenty of progress, here are ten of the most promising startups in the country. (content in Polish)

Zobacz online

Polskie startupy, które będą zwracać uwagę w 2018 r. i później

W ciągu ostatnich lat ekosystem startupów w Polsce osiągnął duży postęp. Oto dziesięć najbardziej obiecujących startupów w kraju. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL secures capital for its dynamic development in the United States

Nanotechnology Company XTPL Secures a New Round of Financing from Acatis Investment. The German fund will again invest in XTPL, the company developing a disruptive ultra-precise nanoprinting technology. Managed by capital market icon Dr Hendrik Leber, Acatis is set to take up a new, private issue of XTPL shares. The funds raised through the issue, EUR 1m, will go towards financing XTPL's growth and expansion in United States, especially in Silicon Valley. (content in English)

Zobacz online

XTPL pozyskuje kapitał na dynamiczny rozwój w Stanach Zjednoczonych

Nanotechnologiczna firma XTPL z nową rundą finansowania od Acatis Investment. Niemiecki fundusz ponownie zainwestuje w XTPL, firmę opracowującą przełomową ultraprecyzyjną technologię nanodruku. Zarządzany przez ikonę rynku kapitałowego - Dr. Hendrika Lebera - Acatis ma zamiar podjąć nową, prywatną emisję akcji XTPL. Środki pozyskane z emisji, 1 mln EUR, przeznaczone zostaną na sfinansowanie wzrostu i ekspansji XTPL w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Dolinie Krzemowej. (treść w języku angielskim)

Zobacz online

2018 R&D 100 Finalists Announced

R&D Magazine and the R&D Awards Committee have announced the R&D 100 Awards finalists. We are proud to announce that XTPL made the list. (content in Polish) (content in English)

Zobacz online

Ogłoszono finalistów R&D 100 2018

R&D Magazine oraz Komitet ds. Badań i Rozwoju ogłosili finalistów konkursu R&D 100 Awards i z dumą informujemy, że XTPL znajduje się na liście wytypowanych firm. (treść w języku angielskim)

Zobacz online

Jaki potencjał drzemie w spółce XTPL

Filip Granek, Prezes Zarządu, XTPL SA w rozmowie z Agnieszką Zarębą opowiada o relacjach biznesowych i intensywnej komercjalizacji działań w USA i Chinach. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPLʼs Potential

In an interview with Agnieszka Zareba, XTPL CEO Filip Granek speaks about business relations and intense commercialization efforts in the US and China. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL dostanie kolejny zastrzyk gotówki

Niemiecki fundusz ACATIS jest gotowy zainwestować kolejne 4,4 mln zł w notowaną na NewConnect spółkę, komercjalizujące nową technologię nanodruku. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL to Obtain New Cash Injection

Germany's ACATIS fund is willing to invest another PLN 4.4m in the New Connect -listed company to commercialise a new nanoprinting technology. (content in Polish)

Zobacz online

Przedsiębiorca z Doliny Krzemowej dołącza do XTPL

Amir Nayyerhabibi dołączył do Rady Doradczej XTPL. Wall Street Journal określił Amira jako "seryjnego przedsiębiorcę". Amir jest partnerem w Benhamou Global i byłym dyrektorem w Intelu i Cisco. (treść w języku polskim)

Zobacz online

Sillicon Valley serial entrepreneur joins XTPL

Amir Nayyerhabibi has joined XTPL's Advisory Board. Wall Street Journal has called Amir a ‘serial entrepreneur. Amir is a Benhamou Global partner and former director at Intel and Cisco. (content in Polish)

Zobacz online

10 Polish startups to look out for in 2018 and beyond

XTPL among 10 most promising polish startups according to Eu-Startups magazine ranking (content in English)

Zobacz online

10 polskich startupów, na które warto zwrócić uwagę w 2018 roku i w przyszłości

XTPL wśród 10 najbardziej obiecujących polskich startupów według rankingu magazynu Eu-Startups (treść w języku angielskim)

Zobacz online

Wrocławianie wśród najbardziej kreatywnych w biznesie 2018

Naukowcy, specjaliści i przedsiębiorcy z Wrocławia zostali wyróżnieni w Rankingu Najbardziej Kreatywni w Biznesie według redakcji magazynu „Brief”. Wśród nich znalazł się Filip Granek. (treść w języku polskim)

Zobacz online

Wrocław Residents Among the Most Creative Business People in 2018

Researchers, specialists and businessmen from Wrocław are named in the Most Creative in Business list compiled by the editors of Brief magazine. Winners include Filip Granek. (content in Polish)

Zobacz online

Medycyna łączy się z technologią w Polsce

XTPL wśród nielicznych firm, które posiadają zaawansowane technologicznie urządzenia, produkowane w Polsce (treść w języku polskim)

Zobacz online

Medicine and Technology Join Forces in Poland

XTPL is among the few companies that own technologically advanced solution made in Poland. (content in Polish)

Zobacz online

Rozstrzygnięcie konkursu Inicjator Innowacji 2018

XTPL na liście zwycięzców czwartej edycji konkursu Inicjator Innowacji, organizowanej przez „Newsweeka” przy współpracy z firmą PwC (treść w języku polskim)

Zobacz online

Interview with Filip Granek from XTPL at Impact’18 in Kraków!

Interview with Filip Granek from XTPL at Impact'18 in Kraków (content in Polish)

Zobacz online

Results of the 2018 Innovation Initiator Competition Announced

XTPL named among the winners of the 4th Innovation Initiator competition held by Newsweek magazine in partnership with PwC. (content in Polish)

Zobacz online

Wywiad z Filipem Grankiem z XTPL na Impact’18 w Krakowie!

Wywiad z Filipem Grankiem z XTPL na Impact'18 w Krakowie! (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL: Umowa na horyzoncie

Kurs notowanej na NewConnect technologicznej spółki porusza się w mocnym trendzie wzrostowym. We wtorek ustanowił nowe maksimum, dobijając do 94 zł. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL: Deal on the Horizon

The price of XTPL shares, a technology company listed on NewConnect, continues its upward trend. It reached a new high on Thursday at 94 PLN. (content in Polish)

Zobacz online

Kraków stał się stolicą technologii

Filip Granek w debacie „Biznes 4.0: Wskazówki dotyczące budowania cyfrowego przedsiębiorstwa” Impact'18 (treść w języku polskim)

Zobacz online

Kraków Has Become the Capital of Technology

Filip Granek takes part in a panel discussion at Impactʼ18: Business 4.0: Tips for Building a Digital Company (content in Polish)

Zobacz online

XTPL rozpoczął negocjacje o współpracy z chińskim producentem urządzeń do produkcji wyświetlaczy

XTPL negocjuje umowę o współpracy z globalnym producentem urządzeń do tworzenia wyświetlaczy z Chin. Umowa dotyczyć ma wykorzystania technologii XTPL w obszarze naprawy zepsutych połączeń metalicznych tzw. "open-defect repair" w cienkowarstwowych układach elektronicznych. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL Starts Negotiating a Partnership Deal with Chinese Display Device Maker

XTPL is negotiating a partnership deal with a global producer of devices for display sector based in China. XTPL's technology is to be used to repair metallic connections - so called open-defects – in thin-film electronic systems. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL ultra-precise Nanometric Printer receives Honorable Mention at Display Week 2018 I-Zone

XTPL received an honorable mention from I-Zone judges for its innovative product that prints extremely fine structures using nanomaterials. (content in English)

Zobacz online

Ultraprecyzyjna nanometryczna drukarka laboratoryjna XTPL otrzymuje wyróżnienie strefy I-Zone na targach Display Week 2018

XTPL otrzymał wyróżnienie strefy innowacji I-Zone za najbardziej obiecujący produkt, który drukuje wyjątkowo cienkie struktury przy użyciu nanomateriałów. (treść w języku angielskim)

Zobacz online

Druk i nanocząstki. Polska spółka stworzyła produkt, którym interesują się globalni giganci

Słowa kluczowe w tym biznesie to: druk i nanocząstki. Z ich połączenia powstał produkt, którego nie ma nigdzie indziej na świecie. I to wszystko „made in Poland”. Z prezesem spółki XTPL Filipem Grankiem rozmawia Jakub Kapiszewski. (treść w języku polskim)

Zobacz online

Wieloletni lider Intela i Rambusa wesprze XTPL

Harold Hughes, były dyrektor finansowy Intela i wieloletni prezes Rambusa, został członkiem nowopowstałej, międzynarodowej Rady Doradczej XTPL. Ma pomóc spółce w procesie globalnej ekspansji m.in. w USA oraz Azji. (treść w języku polskim)

Zobacz online

Printing and Nanoparticles: the Product of a Polish Company Has Generated Interest from Global Players

Printing and nanoparticles are the keywords in this business. Combined, they resulted in a product made in Poland that you will not find anywhere else in the world. Jacek Kapiszewski talks to XTPL CEO Filip Granek. (content in Polish)

Zobacz online

Long-Standing Intel CFO and Rambus CEO to Work for XTPL

Harold Hughes, former Intel CFO and longtime CEO of Rambus, has joined XTPL's newly established international Advisory Board. His role will be to help the company in the process of global expansion, including in the US and Asia. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL realizuje kolejny krok w drodze do pierwszych umów komercyjnych

Laboratorium aplikacyjne XTPL S.A. rozpoczęło realizację kilkunastu projektów dla partnerów przemysłowych i naukowych z całego świata. Jeden z nich powstaje dla firmy z Doliny Krzemowej, działającej w branży półprzewodników. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL takes another step towards sealing first commercial deals

XTPL’s application laboratory has started several projects for international industrial and research partners. One of the projects is being developed for a Silicon Valley-based company active in the semiconductor industry. (content in Polish)

Zobacz online

Biznes XTPL się rozpędza

Laboratorium spółki rozpoczęło realizację kolejnych kilkunastu projektów. Na celowniku są Europa Zachodnia, kraje Ameryki Północnej oraz Azja. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPLʼs operations are gaining momentum

Application laboratory of XTPL is realizing multiple new proof-of-concept projects. The company is eyeing Wester Europe, North America and Asia. (content in Polish)

Zobacz online

Startupy pomagają chronić środowisko i nieźle na tym zarabiają

Maciej Adamczyk o zapotrzebowaniu rynku na innowacyjne produkty (treść w języku polskim)

Zobacz online

Startups Help Protect Environment and Make Good Money from It

Maciej Adamczyk discusses the marketʼs need for innovative products (content in Polish)

Zobacz online

Innowacyjne spółki podbiją GPW

O planach XTPL przejścia na główny parkiet GPW (treść w języku polskim)

Zobacz online

Innovative Companies Taking the WSE by Storm

About XTPLʼs plans to transfer to the main market of the Warsaw Stock Exchange. (content in Polish)

Zobacz online

Wiesław Rozłucki w radzie nadzorczej spółki XTPL

Wiesław Rozłucki - były prezes i współtwórca GPW - został powołany do rady nadzorczej technologicznej spółki. Ma ją wspierać w działaniach związanych z rynkami kapitałowymi i ładem korporacyjnym. (treść w języku polskim)

Zobacz online

Wiesław Rozłucki Appointed to XTPL’s Supervisory Board

Wiesław Rozłucki, former CEO and co-founder of the WSE, has been appointed to XTPLʼs Supervisory Board. In this role he will be supporting the company in capital market and corporate governance-related activities. (content in Polish)

Zobacz online

Doktoraty wdrożeniowe w służbie innowacyjności. Nadchodzi rewolucja 4.0

Doktoraty wdrożeniowe realizowane są m.in. w giełdowej XTPL S.A., firmie rozwijającej przełomową technologię ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów. (treść w języku polskim)

Zobacz online

Implementation PhD Boost Innovation: We Are In for Revolution 4.0

Implementation PhD Programmes are being developed within companies such as XTPL S.A., a listed company developing a disruptive technology for ultraprecise printing of nanomaterials. (content in Polish)

Zobacz online

Druk, którego nie widać, wart jest krocie

Czas pożegnać z formą gazety jaką znamy? Z żarówką, tradycyjnym telewizorem i smartfonem? Możliwe, że tak. Wszystko za sprawą odkrycia Filipa Granka i naukowców z XTPL, wprowadzających nową postać druku. (treść w języku polskim)

Zobacz online

Invisible printing is worth big money

Is it time to say goodbye to the newspaper, light bulb, TV and smartphone as we know them? Maybe yes! All thanks to Filip Granek's and XTPL researchers’ discovery of a new printing technology. (content in Polish)

Zobacz online

Ambitne plany XTPL

O planach spółki i perspektywach branży. Dr Filip Granek, prezes i wiodący akcjonariusz XTPL był gościem Dariusza Wieczorka w programie „Prosto z Parkietu”. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPLʼs ambitious plans

Filip Granek, CEO and principal shareholder of XTPL, was hosted by Dariusz Wieczorek on Prosto z Parkietu. He shared his thoughts the companyʼs plans and industry prospects. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL, nanotechnologia: przełom jest bliżej niż o włos

Technologia rozwijana przez firmę XTPL umożliwia druk nawet poniżej pojedynczych mikrometrów, czyli w nanometrach. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL Is Just Within a Hairʼs Width of a Nanotechnology Breakthrough

The technology currently developed by XTPL enables printing below the micrometric scale (content in Polish)

Zobacz online

Ultra-Precise Printing of Conductive Lines in Nano-Scale Could Revolutionize Multiple Industry Sectors

An article about comprehensive method for nano-scale printing of conductive lines in R&D Magazine. XTPL's revolutionary method is gaining recognition worldwide. (content in English)

Zobacz online

Ultraprecyzyjne drukowanie linii przewodzących w nanoskali może zrewolucjonizować wiele sektorów przemysłu

Artykuł o kompleksowej metodzie drukowania linii przewodzących w skali nano w magazynie R&D. Rewolucyjna metoda XTPL zyskuje uznanie na całym świecie. (treść w języku angielskim)

Zobacz online

Kiedy XTPL zacznie przynosić samodzielnie zyski?

Spółka XTPL, która posiada przełomową technologię drukowania nanomateriałów rozpoczęła właśnie przygotowania do wejścia na parkiet główny GPW oraz Open Market we Frankfurcie. Co ciekawe, spółka stosunkowo niedawno debiutowała na NewConnect. (treść w języku polskim)

Zobacz online

When Is XTPL Expected to Start Generating Profits of Its Own?

XTPL, which developed a breakthrough technology of printing nanomaterials, has just started preparing for its debut on the Warsaw Stock Exchange and Frankfurt's Open Market. The company debuted on NewConnect in Sep 2017. (content in Polish)

Zobacz online

XTPL w tym półroczu przeskoczy na GPW

Nowe technologie. Polska spółka ma globalne aspiracje. Poza zmianą rynku notowań na parkiet główny GPW planuje wejść na także na Open Market we Frankfurcie. (treść w języku polskim)

Zobacz online

XTPL Shares to Transfer to the WSE in H2 of the Year

New technologies. XTPL has global aspirations. The company is set to debut on main market of WSE and further on Open Market in Frankfurt. (content in Polish)

Zobacz online

Nanocząsteczki tańczą tak, jak im zagrają

Produkty XTPL mogą znaleźć zastosowanie w telewizorach LCD, branży farmaceutycznej, a nawet odzieżowej. Jest o nich coraz głośniej za granicą. (treść w języku polskim)

Zobacz online

Nanoparticles Dance to XTPLʼs Tune

The technology of XTPL may find its way to displays, pharmaceutical sector and even the clothing industry. They are causing quite a buzz abroad (content in Polish)

Zobacz online
Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej