XTPL z ceną emisyjną w ofercie akcji serii V ustaloną na 133 zł

Oferta akcji serii V, globalnego dostawcy przełomowych rozwiązań nanodruku dla rynku elektroniki nowej generacji, spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów do których była kierowana – cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 133,00 zł. Wielkość oferty wyniesie 36,6 mln zł, XTPL emituje 275.000 akcji zwykłych na okaziciela serii V.

– W wyniku roadshow Zarząd podjął decyzję o skierowaniu oferty wszystkich 275.000 akcji serii V po cenie emisyjnej 133,00 zł, co oznacza dyskonto na poziomie 1,5% względem średniej ważonej wolumenem obrotu dla kursu z okresu 30 dni przed walnym zgromadzeniem uchwalającym emisję akcji. Jesteśmy zdeterminowani, aby z pomocą środków z oferty i ciężkiej pracy zrealizować plan inwestycyjny na kwotę około 60 mln zł w latach 2023-2026 i tym samym kontynuować dynamiczny rozwój wszystkich trzech naszych linii biznesowych, z dużym naciskiem na projekty nakierowane na wdrożenia przemysłowe, które będą najważniejszym akceleratorem dalszego wzrostu Spółki oraz jej wyników. Do 2026 roku zamierzamy osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 100 mln zł, co oznacza 10-krotny wzrost względem ubiegłego roku, a potencjał wszystkich 9 projektów przemysłowych nad którymi pracujemy, szacujemy na około 400 mln zł średniorocznych przychodów. W 3 z nich jesteśmy już na etapie budowania prototypowego urządzenia przemysłowego z naszym modułem drukującym, co oznacza, że jesteśmy coraz bliżej finalnych testów naszej technologii w docelowym dla niej środowisku – na przemysłowych liniach największych producentów elektroniki nowej generacji komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL.

W maju br. XTPL ogłosił plan 10-krotnego zwiększenia przychodów, do 100 mln zł w 2026 roku, a potencjał z wszystkich 9 rozwijanych obecnie projektów przemysłowych szacuje na ok. 400 mln zł średniorocznych przychodów. Aby go zrealizować, zamierza przeprowadzić inwestycje w kwocie ok. 60 mln zł w latach 2023-2026, mających zintensyfikować i przyspieszyć rozwój Spółki m.in. zwiększając zdolności produkcyjne, wspierając działania sprzedażowe oraz prace z zakresu B+R. W ramach zaplanowanych inwestycji XTPL planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji akcji, a pozostała część finansowania ma pochodzić głównie z środków własnych w ramach działalności operacyjnej, grantów i finansowania dłużnego.

– W latach 2023-2026 wdrożymy program inwestycyjny w kwocie około 60 mln zł, który pozwoli efektywnie wykorzystać nasz potencjał komercyjny i obsłużyć spodziewane, przyszłe strumienie przychodów. Cieszy nas, że w Polsce jest miejsce dla Spółek z branży deep tech, które mają aspiracje oraz perspektywy do stania się globalnym brandem. Pozytywne jest też aktualne otoczenie ekonomiczno-biznesowe. Mam tu na myśli mi.in. ambitne cele Unii Europejskiej w zakresie przemysłu półprzewodnikowego – zwiększenie z 10 proc. do 20 proc. światowej produkcji półprzewodników w Europie dzięki potężnym strumieniom pieniężnym na foundry w Europie w wys. 43 mld euro (European Chips Act). Dodatkowo korzystna jest decyzja firmy Intel z ubiegłego tygodnia o wybudowaniu w Miękini, miejscowości położonej w linii prostej od naszej siedziby o około 12 km, Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników o wartości 4,6 mld dolarów. Jesteśmy przekonani, że biznes XTPL znajduje się w dobrym miejscu i w dobrym czasie, a przed nami wiele lat dalszego rozwoju i wierzę, że licznych sukcesów w których partycypować będą dotychczasowi oraz nowi inwestorzy, którzy zdecydowali się objąć oferowane przez nas akcje dodaje Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych o wysokim potencjale do generowania strumieni przychodów, wspieranych pracami B+R oraz ochroną IP dla zachowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące prąd elektryczny. Spółka posiada na zaawansowanych etapach rozwoju 4 projekty nakierowane na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, które obejmują wszystkie 3 strategiczne dla Spółki obszary: zaawansowane płytki PCB, półprzewodniki oraz wyświetlacze. Klientami końcowymi są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. wiodący producent półprzewodników z Tajwanu, jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display) z Korei Płd. oraz notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA.

W 2022 roku XTPL wygenerował 12,8 mln zł przychodów, blisko 3x więcej w ujęciu rok do roku, z czego przychody ze sprzedaży produktów i usług przekroczyły poziom 10,0 mln zł i dokonały skokowego, blisko 5-krotnego wzrostu względem 2,1 mln zł osiągniętych w 2021 roku. Oznacza to niemal 80% udział w przychodach ogółem sprzedaży komercyjnej, za pozostałą część odpowiadają pozyskiwane dotacje. EBITDA w całym 2022 roku, przy wyłączeniu kosztu programu motywacyjnego, zanotowała dodatni poziom i wyniosła 0,4 mln zł, rosnąc o 4,9 mln zł w ujęciu rok do roku. Osiągnięte wyniki przełożyły się na istotne zredukowanie straty netto, o blisko 4,5 mln zł, dzięki czemu strata za 2022 rok wyniosła -2,1 mln zł w porównaniu do -5,7 mln zł w 2021 roku. Przepływy pieniężne netto zanotowały dodatni poziom i wyniosły 1,5 mln zł, notując wzrost o 7,3 mln zł w ujęciu rok do roku, z czego przepływy z działalności operacyjnej osiągnęły 4,7 mln zł, wzrost o 8,5 mln zł rok do roku. Saldo gotówki Spółki na dzień 31.12.2022 wzrosło do 6,0 mln zł.

XTPL od początku działalności realizuje starannie opracowaną politykę ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, posiadając 7 przyznanych patentów i łącznie 26 zgłoszonych wniosków patentowych od września 2019 roku do czerwca 2023 roku.

W 2022 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wyniosła 51 mld USD (+8% r/r), a w 2026 roku prognozowana jest na poziomie 66 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2022-2026 na poziomie 7%.

W procesie trwającej oferty akcji serii V Spółkę wspiera cc group – Doradca IR i Doradca Finansowy, a Firmą Inwestycyjną i Zarządzającym Księgą Popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A.

 

POBIERZ ARTYKUŁ

 

Read more