XTPL podsumowuje udany 2022 rok ze skokowym, 5‑krotnym wzrostem sprzedaży produktów i usług

XTPL, globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla rynku elektroniki nowej generacji opublikował wyniki finansowe za 2022 rok w których dokonał skokowego wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów i usług przekraczając 10,0 mln zł, to niemal 5x więcej w ujęciu rok do roku. Do blisko 80% wzrósł udział sprzedaży komercyjnej w przychodach ogółem, co podkreśla udaną transformację Spółki z organizacji o profilu R&D w firmę skutecznie monetyzującą swoje produkty i usługi dla międzynarodowych przedsiębiorstw, w tym globalnych producentów elektroniki kolejnej generacji. Postępująca komercjalizacja wszystkich trzech linii biznesowych Spółki przełożyła się na realizację założonego celu finansowego i zbilansowanie wyniku na poziomie przepływów pieniężnych netto, które w 2022 roku wyniosły 1,5 mln zł, rosnąc o 7,4 mln zł r/r. Saldo gotówki na dzień 31.12.2022 wzrosło do 6,0 mln zł, stanowiąc bezpieczny poziom dla dalszego dynamicznego rozwoju XTPL.

– Rok 2022 był dla nas bardzo ważny. Pomimo niepewności gospodarczej i niestabilnej sytuacji rynkowej, w tym środowiska inflacyjnego i zakłóconych łańcuchów dostaw, z powodzeniem kontynuowaliśmy skalowanie naszego biznesu i zwiększanie wpływów z komercjalizacji wszystkich trzech linii biznesowych. Wzrosty odnotowaliśmy w projektach przeznaczonych do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki nowej generacji, w urządzeniach prototypujących Delta Printing System oraz w nanotuszach przewodzących prąd elektryczny. Udowodniliśmy sobie, ale także rynkowi, że nasz model biznesowy jest skuteczny, a oferta jaką rozwijamy ma duży potencjał do kontynuacji wzrostowej trajektorii i na tym będziemy się skupiać w 2023 roku. Jesteśmy dziś Spółką dojrzalszą, odnotowaliśmy sukcesy w przeprowadzonej transformacji i z podmiotu o charakterze R&D staliśmy się dynamicznie rosnącą spółką z branży deep-tech, która z powodzeniem komercjalizuje swoją ofertę i jest coraz bardziej rozpoznawalna na arenie międzynarodowej. Rośniemy nie tylko na poziomie wyników finansowych, ale także jako organizacja, zwiększając zatrudnienie i skalę naszej działalności. Chcemy być dobrze przygotowani nie tylko do osiągnięcia naszego długoterminowego celu, jakim jest wdrożenie technologii XTPL na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki kolejnej generacji, ale także do jego efektywnej obsługi, co wymaga inwestycji w procesy wewnętrzne i wzmocnienie kluczowych działów. Wierzę, że pomimo dobrego dla nas 2022 roku, przed nami jeszcze długa droga z wieloma sukcesami po drodze – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL.

W 2022 roku XTPL wygenerował 12,8 mln zł przychodów, blisko 3x więcej w ujęciu rok do roku, z czego przychody ze sprzedaży produktów i usług przekroczyły poziom 10,0 mln zł i dokonały skokowego, blisko 5-krotnego wzrostu względem 2,1 mln zł osiągniętych w 2021 roku. Oznacza to niemal 80% udział w przychodach ogółem sprzedaży komercyjnej, co z roku na rok uniezależnia Spółkę od pozyskiwanych dotacji, które dalej są istotne i wspierają działania w zakresie B+R, nie będąc jednak kluczowym dla dalszego rozwoju XTPL źródłem finansowania. EBITDA w całym 2022 roku, przy wyłączeniu kosztu programu motywacyjnego, zanotowała dodatni poziom i wyniosła 0,4 mln zł, rosnąc o 4,9 mln zł w ujęciu rok do roku. Osiągnięte wyniki przełożyły się na istotne zredukowanie straty netto, o blisko 4,5 mln zł, dzięki czemu strata za 2022 rok wyniosła -2,1 mln zł w porównaniu do -5,7 mln zł w 2021 roku. W roku 2023 Spółka będzie dążyć do wygenerowania zysku netto w całym 12-miesięcznym okresie. Przepływy pieniężne netto zanotowały dodatni poziom i wyniosły 1,5 mln zł, notując wzrost o 7,3 mln zł r/r, z czego przepływy z działalności operacyjnej osiągnęły 4,7 mln zł, wzrost o 8,5 mln zł r/r. Dzięki temu saldo gotówki Spółki na dzień 31.12.2022 wzrosło do 6,0 mln zł, co stanowi bezpieczny poziom dla dalszego dynamicznego rozwoju XTPL.

– Działania całego zespołu XTPL przełożyły się na rosnące wyniki finansowe w 2022 roku. Przede wszystkim osiągnęliśmy, a nawet przekroczyliśmy, założony cel jakim było zbilansowanie się na poziomie przepływów pieniężnych netto w całym roku. Zamknęliśmy go ze wzrostem środków pieniężnych o 1,5 mln zł i choć jeszcze w skali 12-miesięcy nie wygenerowaliśmy zysku netto, to udało nam się zredukować stratę o blisko 4,5 mln zł względem roku 2021, a kolejnym celem – na 2023 rok – jest właśnie break even na poziomie zysku netto. Warto podkreślić, że rok 2022 zamykamy trzecim z rzędu kwartałem dodatniego poziomu EBITDA, który w IV kw. wyniósł 0,5 mln zł, a przy wyłączeniu kosztu programu motywacyjnego, EBITDA w całym 2022 roku po raz pierwszy w historii zanotowała dodatni poziom i wyniosła łącznie 0,4 mln zł. Jesteśmy zadowoleni z tych wyników, a optymizmu w spojrzeniu na 2023 rok dodaje nam m.in. fakt, że rozpoczęliśmy go z solidnym zapasem złożonych i potwierdzonych zamówień na urządzenia Delta Printing System, które dostarczymy do klientów i rozliczymy, z pozytywnym wpływem na wyniki finansowe, w drugiej połowie tego roku. Osiągnięcia ubiegłego roku w połączeniu z perspektywami rozwoju sprawiają, że koncentrujemy się teraz na skalowaniu biznesu XTPL z korzyścią dla akcjonariuszy i całej firmy – mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych o wysokim potencjale do generowania strumieni przychodów. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące.

XTPL w ramach pierwszej linii biznesowej realizuje 9 projektów nakierowanych na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, z czego 3 projekty znajdują się na zaawansowanych etapach i obejmują wszystkie 3 strategiczne dla Spółki obszary: zaawansowane płytki PCB, półprzewodniki oraz wyświetlacze. Od ponad roku XTPL współpracuje z izraelską spółką Nano Dimension notowaną na Nasdaq w obszarze nanocząstek metalicznych do rynku drukowanych płytek PCB, gdzie w 2022 roku dostarczyła 3 etapy w ramach fazy technologicznej zdefiniowanej w umowie i rozliczyła 3 transze płatności. Współpraca jest kontynuowana, w marcu br. rozliczone zostały kamienie milowe 4 etapu i rozpoczęto rozmowy o kolejnych komercyjnych obszarach do zrealizowania. Drugim zaawansowanym projektem jest wdrożenie przemysłowe dla partnera z Tajwanu w obszarze półprzewodników, gdzie w 2022 roku nastąpiła akceptacja rozwiązania technologicznego XTPL i decyzja o rozpoczęciu budowy prototypu urządzenia, które zawierać będzie moduł drukujący Spółki. Ostatnią fazą ewaluacji tego projektu będzie testowanie urządzenia na linii produkcyjnej klienta końcowego, wiodącego producenta półprzewodników na świecie. Trzeci zaawansowany projekt to wybór XTPL przez HB Technology z Korei Płd. do kolejnego etapu prac nad zastosowaniem technologii Spółki u końcowego klienta, którym jest jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display).

Drugą linię biznesową tworzą urządzenia prototypujące Delta Printing System (DPS), które są demonstratorem technologii XTPL. W 2022 roku zawartych zostało łącznie 7 zamówień na te urządzenia, a od początku 2023 roku do dnia publikacji sprawozdania, potwierdzonych zostało kolejnych 5 zamówień. Odbiorcami są głównie ośrodki badawcze, jednak najważniejszym zamówieniem w 2022 roku była sprzedaż urządzenia do notowanej na Nasdaq firmy z tzw. Wielkiej Piątki globalnych przedsiębiorstw z branży ICT (ang. Information Communication Technologies) do wykorzystania m.in. w rozwoju technologii i produktów z zakresu wirtualnej rzeczywistości. To pierwszy klient przemysłowy i pierwsze zamówienie z USA. Sprzedaż urządzeń wspiera zbudowana przez XTPL sieć międzynarodowych dystrybutorów, z których najwięcej zamówień zrealizował dotąd Yi Xin Technology, chiński dystrybutor specjalizujący się w technologiach addytywnych. W kwietniu br. Spółka uzyskała pierwszego powracającego klienta, którym został Uniwersytet Tianjin w Chinach zamawiający już drugie urządzenie Delta Printing System.

Ostatnią, trzecią linią biznesową XTPL są nanotusze przewodzące prąd elektryczny. W 2022 roku Spółka zawarła 32 umowy sprzedaży i dostarczenia produktu, co stanowi wzrost o ⅔ w porównaniu do 2021 roku, odbiorcami w 50% był przemysł, a w 50% środowiska akademickie. Ponadto w omawianym okresie Spółka zawarła umowę licencyjną z amerykańską firmą nScrypt Inc., producentem urządzeń nowej generacji do mikrodepozycji, produkcji w technologii 3D i produkcji biotechnologicznej do zastosowań przemysłowych. Opracowana przez XTPL pasta przewodząca CL85 z nanocząstkami srebra stała się częścią oferty produktowej firmy i jest dystrybuowana do użytkowników systemów produkcyjnych nScrypt z branż urządzeń medycznych, obronnych i kosmicznych. Rozwój tuszy prowadzony w ramach działań o charakterze B+R Spółki to nie tylko tusze na bazie nanocząstek srebra, ale również miedzi oraz złota, które mogą w przyszłości stanowić kolejny element rosnącej oferty nanotuszy XTPL z potencjałem do komercjalizacji.

XTPL od początku działalności realizuje starannie opracowaną politykę ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, posiadając 7 przyznanych patentów i łącznie 26 zgłoszonych wniosków patentowych od września 2019 roku do kwietnia 2023 roku.

W 2021 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wyniosła 47,1 mld USD (+14,5% r/r), a w 2025 roku prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%. Według analiz rynkowych, CAGR branży urządzeń elektronicznych do prototypowania, do których zaliczają się m.in. urządzenia prototypujące DPS Spółki, ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż systemów do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.

 

Przeczytaj raport roczny XTPL za 2022 rok

 

POBIERZ ARTYKUŁ

Read more