XTPL S.A. w III kwartale 2021 utrzymała dobre tempo rozwoju

XTPL S.A., globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla światowego rynku elektroniki, opublikował raport finansowy za trzy kwartały 2021, z którego wynika, że w raportowanym okresie Spółka wypracowała 213 tys. PLN przychodów ze sprzedaży produktów, w porównaniu do 44 tys. PLN w ubiegłym roku. Było to możliwe dzięki wejściu XTPL w etap komercjalizacji i sprzedaży swoich rozwiązań już dwóch z trzech linii biznesowych – urządzeń drukujących Delta Printing System oraz nanotuszów. Sprzedaż tych produktów wspiera dalszy rozwój Spółki, a także poprzedza komercjalizację technologii na liniach przemysłowych największych graczy światowego rynku elektroniki drukowanej.

 

Jak czytamy w liście zarządu zamieszczonym w przedmiotowym raporcie, w trzecim kwartale 2021 roku Spółka skupiła się przede wszystkim na dalszym rozwoju zarówno komercjalizacji opracowanych przez XTPL rozwiązań i technologii, jak również na rozszerzaniu ochrony patentowej własności intelektualnej. Działania w zakresie komercjalizacji zaowocowały podpisaniem kolejnych, nowych kontraktów. Do najważniejszych wydarzeń minionego kwartału można zaliczyć m.in. umocnienie pozycji XTPL na rynkach Wielkiej Brytanii i Irlandii poprzez nawiązanie współpracy z Semitronics Sales Ltd., dystrybutorem z tego regionu, a także sprzedaż kolejnego urządzenia Delta Printing System do niemieckiej uczelni Karlsruhe Institute of Technology (KIT), gdzie drukarka znajduje zastosowanie w pracach związanych z rozwojem nanotechnologii do zastosowań w mikroelektronice oraz optoelektronice. Co istotne, podjęte w III kwartale 2021 roku liczne działania przyczyniły się do zawarcie kolejnych umów sprzedaży drukarki już w czwartym kwartale br.

Według analityków, CAGR rynku urządzeń elektronicznych do prototypowania ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż drukarek do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla szeroko pojętej branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.

– Miniony kwartał zaliczamy do kolejnego bardzo pracowitego okresu w tym roku. Jednocześnie, wykonana przez nas praca także w poprzednich latach – w tym osiąganie kolejnych kamieni milowych w rozwoju technologii, przynosi oczekiwane rezultaty w zakresie komercjalizacji. W tym roku sprzedaliśmy kolejne urządzenia Delta Printing System, które umożliwią ich właścicielom – prestiżowym instytutom badawczym – dalszy postęp technologiczny w takich dziedzinach jak fotonika, medycyna, elektronika noszona czy robotyka. Wzrasta także zapotrzebowanie rynku na opracowane przez nas wysoko stężone tusze bazujące na nanocząstkach metalicznych – w tej linii biznesowej widzimy również zainteresowanie dużych graczy rynkowych. Dzięki tym wysiłkom widoczny jest już stały wzrost przychodów, który będzie kontynuowany w kolejnych okresach. Nie zatrzymujemy się na tym poziomie, prowadzimy wiele rozmów, z których już teraz wyłoniło się kilka perspektywicznych projektów. One pokazują nam nowe nisze, na potrzeby których technologia XTPL może być idealną odpowiedzią. Chciałbym także dodać, że na obecnym etapie rozwoju Spółki, nasza praca skupia się z jednej strony na rozwoju technologii poprzez rozwiązywanie za jej pomocą problemów technologicznych, z którymi przychodzą potencjalni klienci, natomiast z drugiej na wytrwałym i skutecznym procesie komercjalizacji naszych rozwiązań z trzech linii biznesowych oraz na budowaniu relacji biznesowych, które pomogą wprowadzić naszą technologię na jej docelowe miejsce  mówi Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

W aktualnym pipelinie Spółki znajduje się dziewięć projektów na różnych etapach ewaluacji, realizowanej wspólnie z potencjalnymi klientami. Spółka kontynuuje realizację tych projektów, dostarczając do swoich partnerów kolejne wyniki zgodnie z przyjętymi założeniami tych procesów ewaluacyjnych. Część prac wymaga modyfikacji formulacji nanotuszów w celu spełnienia specyficznych wymagań danego zastosowania przemysłowego. Prace te realizowane są zatem z zaangażowaniem całego zespołu B+R Spółki, korzystając z zintegrowania wewnątrz Spółki kompetencji rozwoju nanotuszów, urządzenia drukującego (hardware oraz software) oraz samego procesu druku.

Spółka, prowadząc prace ewaluacyjne, nieustannie ocenia, które z ich rezultatów mają znaczący oraz unikalny potencjał rynkowy i powinny zostać objęte ochroną patentową. W minionym kwartale br. opracowano i oceniono w ten sposób rozwiązanie technologiczne, dotyczące opracowania metody druku siatki przewodzącej wraz z możliwością jej transferu na inne podłoża. Przygotowany wniosek patentowy Spółka złożyła już po zakończeniu III kwartału – na początku października br. Warto dodać, że wskazane rozwiązanie jest obecnie unikalne w skali światowej i do tej pory nieosiągalne przez żadną dostępną metodę.

Systematyczne rozszerzenie chmury patentowej zapewnia ochronę globalnym rozwiązaniom XTPL. Ochrona wynalazku obowiązuje już od chwili złożenia wniosku do odpowiedniego urzędu. Rozwój i ochrona rodziny patentowej wpływają na budowanie wartości spółek technologicznych oraz ich pozycję biznesową w procesach komercjalizacji.

WYNIKI FINANSOWE

W trzech kwartałach 2021 XTPL wypracowała 213 tys. PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, w porównaniu do 44 tys. PLN w tym samym okresie zeszłego roku. Spółka pozyskała również 2 598 tys. PLN z tytułu dotacji, w porównaniu do 2 057 tys. PLN w analogicznym okresie 2020, choć tylko część z tej kwoty (1 039 tys. PLN) została ujęta w bieżących przychodach i wyniku. Pozostała kwota w formie zaliczek i dotacji do aktywów ujęta została w przychodach przyszłych okresów. Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) w trzech kwartałach 2021 wyniósł -6 374 tys. PLN  i pozostał na podobnym poziomie co w roku poprzednim, mimo niższej wartości dotacji ujętych w przychodach. Było to możliwe także dzięki wysiłkom wkładanym w efektywne prowadzenie działalności.

Spółka z kwartału na kwartał poprawia przepływy pieniężne z działalności operacyjnej dzięki rozpoczęciu i intensyfikacji działań w zakresie sprzedaży swoich rozwiązań, a także kolejnym planowanym i realizowanym kontraktom sprzedażowym. Działania te umożliwiły skuteczną komercjalizację dwóch z trzech linii biznesowych XTPL, wspierając dalszy rozwój.

– Praca, zaangażowanie i determinacja całego zespołu XTPL, przynoszą już zauważalne efekty w zakresie komercjalizacji technologii XTPL, a za tym w przychodach firmy. Wpływy z tytułu sprzedaży drukarek stanowić będą już zauważalną pozycję w naszym cash flow. Dzięki stabilnie rosnącej sprzedaży  drukarek oraz nanotuszów można spodziewać się kontynuacji tego trendu. W celu efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi, zdecydowaliśmy się także na współpracę z ARP Leasing w zakresie finansowania wydatków kapitałowych w ramach projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych przez NCBR. Rosnąć powinny także kwoty dofinansowań, ponieważ wchodzimy w kolejne etapy realizacji dotowanych projektów. Na początku listopada informowaliśmy o podpisaniu kolejnych dwóch umów sprzedaży dla urządzeń Delta Printing System i można się spodziewać, że już w czwartym kwartale zaksięgujemy to w wynikach, wraz z kolejnymi realizacjami zamówień nanotuszów wyjaśnia Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL S.A.

Tak jak w poprzednich okresach roku, tak również w III kwartale, XTPL uczestniczyła w wybranych konferencjach branżowych oraz inwestorskich (m.in. Nanotexnology 2021, Equity Forum). Dodatkowo, w dniu 14 września odbył się także zorganizowany przez Spółkę wirtualny Dzień Inwestora XTPL, którego celem była  edukacja rynku w zakresie działalności Spółki oraz jej rozwiązań, przedstawienie ścieżki rozwoju, osiągnięć oraz znaczenia IP. Spotkanie było także możliwością dla inwestorów do poznania kluczowych pracowników firmy, którzy stoją za jej sukcesem oraz wybranych partnerów biznesowych. W wydarzeniu udział wzięło kilkuset inwestorów.

Technologia XTPL jest odpowiedzią na trzy megatrendy w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branża obecnie silnie skupia się na dalszej miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości. Ostatnim globalnym trendem jest także dbałość o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów, na co pozwala technologia addytywna. XTPL samodzielnie opracowuje wspierające te trendy innowacyjne rozwiązania z zakresu nanodruku, kierując je do globalnych graczy z dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej. W 2020 r. jej wartość wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.

 

Read more